Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62019CJ0570: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 2. septembra 2021.#Irish Ferries Ltd proti National Transport Authority.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court (Irska).#Predhodno odločanje – Pomorski promet – Pravice potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh – Uredba (EU) št. 1177/2010 – Člena 18 in 19, člen 20(4) ter člena 24 in 25 – Odpoved potniških storitev – Zamuda pri dobavi ladje prevozniku – Odpovedni rok pred dnem, ko je bil sprva predviden odhod – Posledice – Pravica do preusmeritve potovanja – Pravila za izvajanje – Povrnitev dodatnih stroškov – Pravica do nadomestila – Izračun – Pojem cene vozovnice – Nacionalni organ, pristojen za izvrševanje Uredbe št. 1177/2010 – Pristojnost – Pojem pritožbe – Presoja veljavnosti – Členi 16, 17, 20 in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Načela sorazmernosti, pravne varnosti in enakega obravnavanja.#Zadeva C-570/19.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0930: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 2. septembra 2021.#X proti État belge.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil du Contentieux des Étrangers.#Predhodno odločanje – Direktiva 2004/38/ES – Člen 13(2) – Pravica do prebivanja družinskih članov državljana Unije – Poroka med državljanom Unije in državljanom tretje države – Ohranitev pravice do prebivanja državljana tretje države, ki je žrtev družinskega nasilja, ki ga izvaja njegov zakonec, v primeru razveze zakonske zveze – Obveznost dokaza obstoja zadostnih sredstev – Neobstoj take obveznosti v Direktivi 2003/86/ES – Veljavnost – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člena 20 in 21 – Enako obravnavanje – Različno obravnavanje glede na to, ali je združevalec družine državljan Unije ali državljan tretje države – Neobstoj primerljivosti položajev.#Zadeva C-930/19.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0742: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 15. julija 2021.#B. K. proti Republiki Sloveniji (Ministrstvo za obrambo).#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije.#Predhodno odločanje – Zaščita varnosti in zdravja delavcev – Organizacija delovnega časa – Pripadniki oboroženih sil – Uporaba prava Unije – Člen 4(2) PEU – Direktiva 2003/88/ES – Področje uporabe – Člen 1(3) – Direktiva 89/391/EGS – Člen 2(2) – Dejavnosti vojaških oseb – Pojem ,delovni čas‘ – Obdobje razpoložljivosti za delo – Spor v zvezi s plačo delavca.#Zadeva C-742/19.
Več o tem»
CELEX:62018CJ0804: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 15. julija 2021.#IX proti WABE ev in MH Müller Handels GmbH proti MJ.#Predloga za sprejetje predhodne odločbe, ki sta ju vložili Arbeitsgericht Hamburg in Bundesarbeitsgericht.#Predhodno odločanje – Socialna politika – Direktiva 2000/78/ES – Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Prepoved diskriminacije na podlagi vere ali prepričanja – Notranje pravilo zasebnega podjetja, ki na delovnem mestu prepoveduje vidno nošenje vsakršnih političnih, filozofskih ali verskih znakov oziroma nošenje političnih, filozofskih ali verskih znakov, ki so vpadljivi in veliki – Neposredna ali posredna diskriminacija – Sorazmernost – Tehtanje svobode vere in drugih temeljnih pravic – Legitimnost politike nevtralnosti, ki jo je uvedel delodajalec – Nujnost dokazati obstoj gospodarske škode za delodajalca.#Združeni zadevi C-804/18 in C-341/19.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0535: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 15. julija 2021.#A.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākā tiesa (Senāts).#Predhodno odločanje – Prosto gibanje oseb – Državljanstvo Unije – Uredba (ES) št. 883/2004 – Člen 3(1)(a) – Dajatve za bolezen – Pojem – Člen 4 in člen 11(3)(e) – Direktiva 2004/38/ES – Člen 7(1)(b) – Pravica do prebivanja za več kot tri mesece – Pogoj, da je treba imeti celovito zavarovalno kritje za primer bolezni – Člen 24 – Enako obravnavanje – Državljan države članice, ki ni ekonomsko aktiven in ki zakonito prebiva na ozemlju druge države članice – Zavrnitev države članice gostiteljice, da to osebo vključi v svoj javni sistem zdravstvenega zavarovanja.#Zadeva C-535/19.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0325: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 15. julija 2021.#BEMH in Conseil national des centres commerciaux (CNCC) proti Premier ministre in drugim.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d’État.#Predhodno odločanje – Direktiva 2006/123/ES – Člen 14, točka 6 – Svoboda ustanavljanja – Dovoljenje za trgovsko rabo, ki ga izda kolegijski organ – Organ, ki ga sestavljajo zlasti kvalificirani predstavniki gospodarstva – Osebe, ki so lahko izvajalci ali predstavniki izvajalcev, konkurenčnih prosilcu za dovoljenje – Prepoved.#Zadeva C-325/20.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0241: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 15. julija 2021.#BJ proti État belge.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de première instance du Luxembourg.#Predhodno odločanje – Prosto gibanje delavcev – Prosti pretok kapitala – Dohodnina – Zakonodaja o izogibanju dvojnega obdavčevanja – Dohodki, prejeti v državi članici, ki ni država članica rezidentstva – Način izračuna oprostitve v državi članici rezidentstva – Izguba dela nekaterih davčnih ugodnosti.#Zadeva C-241/20.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0428: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 8. julija 2021.#OL in drugi proti Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Gyulai Törvényszék.#Predhodno odločanje – Direktiva 96/71/EGS – Člen 1(1) ter člena 3 in 5 – Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev – Vozniki v mednarodnem prevozu – Spoštovanje minimalne urne postavke v državi napotitve – Dnevnica – Uredba (ES) št. 561/2006 – Člen 10 – Plačilo, dodeljeno zaposlenim glede na porabljeno gorivo.#Zadeva C-428/19.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0178: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 8. julija 2021.#Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft proti Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Törvényszék.#Predhodno odločanje – Prosti pretok blaga – Zdravila za uporabo v humani medicini – Direktiva 2001/83/ES – Člen 5(1), člen 6(1) in členi od 70 do 73 – Zdravila, odobrena v prvi državi članici – Razvrstitev med zdravila, ki se izdajajo brez recepta – Prodaja v lekarnah druge države članice brez dovoljenja za promet v tej državi – Nacionalna zakonodaja, v skladu s katero se zahtevata uradna obvestitev pristojnega organa in izjava tega organa o uporabi tega zdravila – Člen 34 PDEU – Količinska omejitev.#Zadeva C-178/20.
Več o tem»

Želite prejemati novice o davkih ?

Naroči se na novice ZDSS (informacije iz sodišč, FURS, ZDSS….). Novice boste prejemali 3 x tedensko 

Vse novice ZDSS – po VIRIH:

ZDSS pošilja novice 3 x tedensko in sicer v ponedeljek, sredo in petek.