Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62020CJ0449: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 9. septembra 2021.#Real Vida Seguros SA proti Autoridade Tributária e Aduaneira.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo.#Predhodno odločanje – Obdavčenje – Člen 63 PDEU – Prosti pretok kapitala – Davek od dohodkov – Dividende na podlagi delnic, ki kotirajo na borzi – Davčna ugodnost, ki velja za dividende na podlagi delnic, ki kotirajo na nacionalnem borznem trgu – Različno obravnavanje – Objektivno razlikovalno merilo – Omejitev – Člen 65 PDEU – Objektivno primerljiva položaja – Upravičenost – Povsem gospodarski cilj.#Zadeva C-449/20.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0294: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 9. septembra 2021.#GE Auto Service Leasing GMBH proti Tribunal Económico Administrativo Central.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Audiencia Nacional.#Predhodno odločanje – Harmonizacija zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Osma direktiva 79/1072/EGS – Členi 3, 6 in 7 – Postopki za vračilo davka na dodano vrednost (DDV) – Davčni zavezanci, katerih sedež ni na ozemlju države – Zavrnitev vračila plačanega DDV – Dokumenti, ki utemeljujejo pravico do vračila – Nepredložitev dokazil v določenem roku.#Zadeva C-294/20.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0406: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 9. septembra 2021.#Phantasialand proti Finanzamt Brühl.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Köln.#Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 98 – Možnost držav članic, da uporabijo nižjo stopnjo DDV za nekatere dobave blaga in opravljanje storitev – Priloga III, točka 7 – Vstopnina za zabavišča in sejme – Načelo davčne nevtralnosti – Storitve, ki jih opravljajo stacionarna in potujoča zabavišča – Primerljivost – Okvir – Stališče povprečnega potrošnika – Sodno izvedensko mnenje.#Zadeva C-406/20.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0208: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 9. septembra 2021.#Predloga za sprejetje predhodne odločbe, ki ju je vložilo Sofiyski rayonen sad.#Predhodno odločanje – Člen 20(2)(a) PDEU – Člen 47, drugi odstavek, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Uredba (ES) št. 1206/2001 – Sodelovanje med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah – Člen 1(1)(a) – Uredba (EU) št. 1215/2012 – Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Člen 5(1) – Neplačane terjatve – Sodne odločbe – Plačilni nalogi – Vročitev – Dolžnik, ki prebiva na neznanem naslovu v državi članici, ki ni država članica, pred katere sodiščem poteka postopek.#Združeni zadevi C-208/20 in C-256/20.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0100: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. septembra 2021.#XY proti Hauptzollamt B.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof.#Predhodno odločanje – Obdavčenje – Obdavčitev energentov in električne energije – Direktiva 2003/96/ES – Člen 17(1)(a) – Znižanja davkov na porabo energentov in električne energije v korist podjetij, ki opravljajo energetsko intenzivne dejavnosti – Fakultativno znižanje – Pravila v zvezi z vračilom davkov, pobranih ob kršitvi določb nacionalnega prava, ki so bile sprejete na podlagi možnosti, ki jo imajo države članice na podlagi te direktive – Plačilo obresti – Načelo enakega obravnavanja.#Zadeva C-100/20.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0855: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. septembra 2021.#G. Sp. z o.o. proti Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny.#Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 69 – Obveznost obračuna DDV – Pridobitev goriva znotraj Skupnosti – Obveznost vnaprejšnjega plačila DDV – Člen 206 – Pojem ,vmesno plačilo‘ – Člen 273 – Pravilno pobiranje DDV in boj proti utajam – Manevrski prostor držav članic.#Zadeva C-855/19.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0107: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 9. septembra 2021.#XR proti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Obvodní soud pro Prahu 9.#Predhodno odločanje – Socialna politika – Direktiva 2003/88/ES – Organizacija delovnega časa – Pojma ‚delovni čas‘ in ‚čas počitka‘ – Odmor, v katerem mora biti zaposleni v pripravljenosti, da v dveh minutah odide na intervencijo – Primarnost prava Unije.#Zadeva C-107/19.
Več o tem»
CELEX:62018CJ0605: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 9. septembra 2021.#Adler Real Estate AG in drugi proti Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA).#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht.#Predhodno odločanje – Vrednostni papirji, sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, ki je ali deluje v državi članici – Obveznost preglednosti – Obveščanje o ‚pomembnih lastniških deležih‘, ki so jih ‚osebe, ki delujejo usklajeno‘, pridobile v kapitalu družb – Direktiva 2004/109/ES – Člen 3(1a), četrti pododstavek – Pojem ‚strožje zahteve‘ – Direktiva 2004/25/ES – ‚Nadzor‘, ki ga opravi organ, imenovan v skladu s členom 4 te direktive.#Zadeva C-605/18.
Več o tem»
CELEX:62018CJ0546: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 9. septembra 2021.#FN in drugi proti Übernahmekommission.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht.#Predhodno odločanje – Pravo družb – Ponudbe za prevzem – Direktiva 2004/25/ES – Člen 5 – Obvezna ponudba – Člen 4 – Nadzorni organ – Pravnomočna odločba o ugotovitvi kršitve obveznosti predložitve ponudbe za prevzem – Zavezujoč učinek te odločbe v okviru poznejšega upravnega prekrškovnega postopka, ki ga je začel isti organ – Načelo učinkovitosti prava Unije – Splošna načela prava Unije – Pravica do obrambe – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člena 47 in 48 – Pravica do molka – Domneva nedolžnosti – Dostop do neodvisnega in nepristranskega sodišča.#Zadeva C-546/18.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0927: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 7. septembra 2021.#UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ proti UAB „Ecoservice Klaipėda“ in drugim.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.#Predhodno odločanje – Javna naročila – Direktiva 2014/24/EU – Člen 58(3) in (4) – Člen 60(3) in (4) – Priloga XII – Potek postopkov javnega naročanja – Izbira udeležencev – Pogoji za sodelovanje – Načini dokazovanja – Ekonomska in finančna zmogljivost gospodarskih subjektov – Možnost vodje začasnega združenja podjetij, da se sklicuje na dohodke, prejete iz naslova prejšnjega javnega naročila, ki spada na isto področje kot javno naročilo iz postopka v glavni stvari, tudi takrat, kadar sam ni opravljal dejavnosti, ki spada na področje, na katero se nanaša naročilo iz postopka v glavni stvari – Tehnične in strokovne sposobnosti gospodarskih subjektov – Taksativnost načinov dokazovanja, ki so dopustni na podlagi direktive – Člen 57(4)(h), (6) in (7) – Oddaja javnih naročil storitev – Neobvezni razlogi za izključitev iz sodelovanja v postopku oddaje naročila – Vpis na seznam gospodarskih subjektov, ki so izključeni iz postopkov oddaje naročil – Solidarnost med člani začasnega združenja podjetij – Osebna narava sankcije – Člen 21 – Varstvo zaupnosti informacij, ki jih javnemu naročniku posreduje gospodarski subjekt – Direktiva (EU) 2016/943 – Člen 9 – Zaupnost – Varstvo poslovnih skrivnosti – Možnost uporabe za postopke oddaje naročil – Direktiva 89/665/EGS – Člen 1 – Pravica do učinkovitega pravnega sredstva.#Zadeva C-927/19.
Več o tem»

Želite prejemati novice o davkih ?

Naroči se na novice ZDSS (informacije iz sodišč, FURS, ZDSS….). Novice boste prejemali 3 x tedensko 

Vse novice ZDSS – po VIRIH:

ZDSS pošilja novice 3 x tedensko in sicer v ponedeljek, sredo in petek.