Varuh plačnikov davkov ZDSS

Pozdravljeni na spletnem mestu www.davki.org oz. www.zdss.si, ki je namenjena promociji Varuha za pravice plačnikov davkov ZDSS (VPPD ZDSS). Več o pravicah plačnikov davkov si oglejte na spletnem naslovu www.davki.com.

Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije je organizacija, ki združuje podjetja in posameznike, ki delujejo v dejavnosti davčno svetovanje, vodenje poslovnih knjig, odvetništvu oz. drugih povezanih dejavnostih.

Delovanje ZDSS temelji na STATUTU ZDSS, ki med drugim določa tudi obveznost organov ZDSS, da izvajajo pomoč članom v zvezi z uveljavljanjem pravic strank v davčnih postopkih.

Člani ZDSS morajo pri svojem delu varovati koristi svojih strank – podjetij in posameznikov, ki jim zakonodaja nalaga obveznosti plačevati davke. Slovenija je edina država v povezavi EU, ki nima sprejetih pravil za delovanje davčnih svetovalcev oz. nima tradicije (upravno-sodne), da bi organi pravilno uporabili pravna pravila, ki bi zagotovila pravno varnost strank, ko in če najemajo storitve davčnega svetovanja.

Zato, ker država ne želi urediti področja varovanja pravic plačnikov davkov (KODEKS ZA PRAVICE PLAČNIKOV DAVKOV je priporočila tudi KOMISIJA EU) in prav tako država ne želi urediti področja davčnega svetovanja, smo se v ZDSS odločili za ustanovitev organa ZDSS, ki bo pomagal svojim članom v davčnih postopkih s ciljem da se KODEKS ZA PRAVICE PLAČNIKOV DAVKOV ZDSS dejansko uveljavlja..

Hitri odgovori na vprašanja o VARUHU PPD ZDSS

  1. Katere naloge izvaja organ ZDSS z nazivom “VARUH PRAVIC PLAČNIKOV DAVKOV ZDSS”?  V primeru pobude člana mora Varuh (Upravni odbor ZDSS na podlagi predloga posebne skupine strokovnjakov ZDSS) izdelati mnenje o morebitnih kršitvah pravic, kot izhaja iz KODEKSA PRAVIC PLAČNIKOV DAVKOV ZDSS
  2. Ali je KODEKS ZA PRAVICE PLAČNIKOV DAVKOV ZDSS skladen s pravnimi pravili v SLOVENIJI? Stališče ZDSS-ja je, da je KODEKS PPD v celoti skladen z določili Ustave RS.  Določena pravna pravila pa so pri nas, po oceni ZDSS, v nasprotju z določili Ustave RS. ZDSS se je pri pisanju KODEKSA oprl na rešitve KANADE, ki ima najdaljšo tradicijo preučevanja pravic plačnikov davkov, ki so povezana z obveznostmi plačnikov davkov, kot jih določa davčna zakonodaja. To pomeni, da so določene pravice, ki so zapisane v KODEKSU dejansko pravice, kot bi morale veljati tudi v pravnih pravilih pri nas (davčnih zakonih), ki pa so po oceni ZDSS lahko urejena v davčni zakonodaji, tudi v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije (npr. pravica do zasebnosti v primeru ko država zbira na zaloge vse prilive iz bančnih računov ipd.). 
  3. Kako odloči VARUH za pravice plačnikov davkov v primeru ko in če zazna neskladje zakona z Ustavo Republike Slovenije ? Varuh PPD ZDSS v tem primeru izda svoje stališče, ki ga lahko odvetnik stranke uporabi pri rednih postopkih pred slovenskimi sodišči.
  4. Kako odloči VARUH PPD ZDSS, ko in če ugotovi, da so bila v davčnih postopkih kršena pravna pravila? V tem primeru izda stališča, ki ga stranka oz. davčni svetovalec uporabi v pritožbenem postopku.

Kaj je glavni namen inštituta VPPD ZDSS?

ZDSS želi izvesti promocijo o pomenu VARUHA PPD. Dejavnost ZDSS se bo izvajala do sprejema zakona, ki bo uredil naloge in pristojnosti varuha. 

Zakaj bi morala biti dejavnost davčnega svetovanja, po mnenju ZDSS, regulirana tudi pri nas? Zato, ker:

  1. imajo svetovalci ZDSS s certifikatom ZDSS, za svoje storitve sklenjeno zavarovanje, ki omogoča povračilo morebitne škode v primeru nestrokovnega svetovanja. V Sloveniji trenutno stranka ni zaščitena pred t.i. nestrokovnimi davčnimi svetovalci ali celo svetovalci, ki stranki povzročijo večjo gospodarsko škodo. 
  2. se morajo svetovalci ZDSS sistematično izobraževati (sicer izgubijo certifikat ZDSS), kar omogoča kvalitetno davčno svetovanje (spremljanje zakonodaje, sodne prakse itd.). Pri nas se lahko z davčnim svetovanjem ukvarja vsaka polnoletna, opravilno sposobna oseba. V primeru regulacije se določijo minimalni standardi znanja.
  3. je sodna praksa v državah EU (npr. Belgija) že določila tudi odgovornost davčnega svetovalca, ki je odškodninsko odgovoren, v kolikor je z nasveti povzročil PREVISOKO PLAČILO DAVKOV. Davčni svetovalec ZDSS se zaveda, da mora svetovati stranki plačilo samo toliko davkov, kot to določa zakon in niti 1 EUR več. Pri nas prevladuje stališče, da je bolje plačati državi več davkov, kot to določa zakon (žal), na drugi strani pa imamo veliko sive ekonomije, ki dejansko povzroči, da pošteni plačniki davkov plačujejo nesorazmerno več davkov, kot to določa zakon.

Verjamemo, da tudi VI želite poslovati in živeti v državi, ki bo sprejemala davčno zakonodajo ustavno-praavno pravilno (ustrezen čas za sprejem in uveljavitev zakonov, zakoni ne smejo nesorazmerno posegati v pravice itd.). Izpolnite ANKETO ZDSS21, ki želi preveriti utrip plačnikov davkov – ali imamo pri nas pošten davčni sistem?

Dobre povezave:

  1. Natančen pregled pravic plačnikov davkov, kot jih je opredelila ZDSS, vključno z analizo kršitev Ustave v dačnih postopkih
  2. Nekaj primerov, kaj bi se spremenilo, če bi uvedli VARUHA ZA PRAVICE PLAČNIKOV DAVKOV

 

 

PRIDRUŽITE SE NAM in skupaj bomo pomagali kreirati pošten davčni sistem!