Termini

5. 10.- 14. 12. 2023

Lokacija

Spletna izvedba z VŠR ali po dogovoru s slušatelji v predavalnici

Strokovni program

7 modulov

Izpit za certifikat in naziv

"Davčni svetovalec ZDSS"

Razpisujemo 4. Davčno šolo ZDSS 2023 za pridobitev certifikata “Davčni svetovalec Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije”

Izvedba v sodelovanju z Visoko šolo za računovodstvo in finance

5.10.2023 – 14.12.2023 | 1x tedensko po 4 šolske ure

Preko spleta oz. po dogovoru s slušatelji tudi v predavalnici.

Kotizacija za člane ZDSS: -10% POPUST*

*pišite na prijava@vsr.si in kot člani ZDSS prejmete kodo za popust.

Postanite davčni strokovnjak ZDSS

Pridružite se nam na Davčni šoli ZDSS. Začnemo oktobra 2023.

O davčni šoli ZDSS

Na Davčni šoli ZDSS bodo predstavljena področja, ki jih mora poznati davčni svetovalec. Program je sestavljen iz modulov, kjer se odpirajo teme s področja pravic in obveznosti plačnikov davkov. 

Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije je na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj sestavila program v sodelovanju z davčnimi strokovnjaki, ki se vsakodnevno srečujejo z izzivi davčnega svetovanja. Gre za obsežen program, ki vpliva na področje vsakodnevnega davčnega svetovanja strankam, zaposlenim v računovodskih oddelkih in servisih. Bogato strokovno znanje in praktične izkušnje, ki ga morate imeti kot oseba, ki se ukvarja z davčnim svetovanjem, za kakovostni strokovni razvoj. 

Po uspešno opravljenem izpitu pridobite naziv “Davčni svetovalec Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije” in ste za svoje svetovanje tudi zavarovani. Kot davčni svetovalec ZDSS morate dokazovati kontinuirano izobraževanje na področju davčnega prava. 

Organizacijo dogodka, vključno s prijavami udeležencev in izvedbo je smo zaupali ugledni instituciji – Visoki šoli za računovodstvo in finance.

Skupaj z VŠR razpisujemo vpis v Davčno šolo ZDSS 4. generacije z izjemno izobraževalno izkušnjo, ki bo pomembno prispevala k vašemu strokovnemu razvoju v davčnem svetovanju.

Zakaj izbrati program Davčne šole ZDSS?

 • Ker bodo predstavljene vsebine, ki jih potrebujete kot davčni svetovalec, računovodja ali odvetnik, pri vsakodnevnem delu, ko izvajate dejavnost davčnega svetovanja.
 • Program je nastal v sodelovanju z davčnimi strokovnjaki, ki se vsakodnevno srečujejo z izzivi davčnega svetovanja, zato vam zagotavlja celovit vpogled v davčno pravo v teoriji in praksi.
 • Ker morate kot davčni svetovalec upoštevati zaupnost med stranko in vami, hkrati pa podati nasvet, ki je ustavno-pravno pravilen in zagotavlja plačilo zgolj toliko davka, kot to določa zakon.

Komu je namenjena Davčna šola ZDSS?

Udeležbo na Davčni šoli ZDSS priporočamo vsem, ki se pri svojem delu srečujete z davčnim svetovanjem in tistim, ki jih področje davkov zanima. Davčna šola ZDSS je namenjena širšemu krogu oseb, ki:

 • želijo oziroma že izvajajo dejavnost davčnega svetovanja,
 • same vodijo poslovne knjige,
 • delajo v računovodskih servisih, finančnih ali računovodskih oddelkih,
 • pravnikom, ki delajo na področju davčnega prava in/ali zastopajo stranke v davčnih postopkih,
 • vsem, ki jih ta tematika zanima. 

Udeležbo priporočamo: finančnikom, računovodjem, pravnikom, managerjem, odvetnikom, notarjem, tolmačem, cenilcem ter tudi študentom in ostalim, ki si želijo strokovno izpopolniti in usposobiti na davčnem področju, kot tudi tistim, ki si želijo pridobiti uveljavljen certifikat in naziv “Davčni svetovalec Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije”.

Informacije o programu Davčne šole ZDSS

MODUL 1:

POKLIC DAVČNEGA SVETOVALCA, IZVAJANJE DAVČNEGA SVETOVANJA V SLOVENIJI TER VLOGA IN POMEN VARUHA PRAVIC DAVKOPLAČEVALCEV

Predava: mag. Franc Derganc, predsednik ZDSS, davčni svetovalec ZDSS  

Poklic davčnega svetovalca in opredelitev dejavnosti davčnega svetovanja:

 • s pogoji ZDSS-ja za opravljanje poklica davčnega svetovalca v RS, vlogo in pomen VARUHA PRAVIC DAVKOPLAČEVALCEV;
 • s predpisi, ki jih davčni svetovalci uporablja pri svojem delu;
 • s področji dela, ki jih davčni svetovalec opravlja;
 • s Standardom za izvajanje davčno svetovalnih storitev ZDSS;
 • s Kodeksom pravic davkoplačevalcev ZDSS;
 • s Kodeksom poklicne etike davčnih svetovalcev ZDSS.

USTAVNO PROCESNO PRAVO POMEMBNO ZA DAVČNI POSTOPEK V RS

Predava: Odvetnik Aleksander Pevec

 • Ustavno-procesna jamstva in človekove pravice v davčnih postopkih.

MODUL 2:

DELOVNO PRAVO

Predava: Simona Štravs, univ. dipl. pravnica, davčna svetovalka ZDSS

Delovno pravo in Ustava RS:

 • hierarhija predpisov, razlaga zakonov, načelo socialne države, pravica do socialne varnosti, pravica do svobode dela, pravica do zdravstvenega varstva,
 • delovno razmerje, plačilo za delo, plača, dodatki, minimalna plača,
 • podjemna pogodb, pogodba o naročilu (poslovodna pogodba / prokura), začasno in občasno delo upokojencev, avtorska pogodba.

OBDAVČITEV FIZIČNIH OSEB

Predava: Biserka Šubelj, univ.dipl. ekon., davčna svetovalka ZDSS 

Obdavčitev prejemkov fizičnih oseb kot so:

 • plača, dohodek iz podjemne pogodbe, dohodek iz poslovodne pogodbe/ prokure, dohodke iz avtorske pogodbe, dohodke iz pogodba o začasnem občasnem delu upokojencem.

MODUL 03

OBDAVČITEV CIVILNOPRAVNIH RAZMERIJ

Predava: Odvetnica Tamara Kek

 • Pravica do zasebne lastnine.
 • Obdavčitev civilno pravnega razmerja: kaj je pravno razmerje / pravni posel, vrste pravnih poslov in njegova obličnost.
 • Obligacijsko pravna razmerja:
  • darilna pogodba in obdavčitev daril,
  • posojilna pogodba in davčna obravnava posojil med povezanimi osebami,
  • pogodba o dosmrtnem preživljanju,
  • pogodba o preužitku,
  • izročilna pogodba,
  • dedovanje premoženje,
  • služnostna pogodba,
  • prodajna pogodba nepremičnin,
  • obdavčitev gradnje in prodaje nepremičnin,
  • stavbna pravica,
  • davčni vidik delitve skupnega premoženja.

DAVČNO NAČRTOVANJE in DAVČNO OPTIMIRANJE, DAVČNO UTAJEVANJE, DAVČNI ZAOBID, DAVČNO IZOGIBANJE

Predava: Odvetnik Aleksander Pevec  

 • Agresivno davčno svetovanje – navidezni pravni posli subjektivni in objektivni element.
 • Sodna praksa doma in v tujini.

MODUL 04:

Predavata: mag. Suzana Tokić, davčna svetovalka ZDSS in mag. Tanja Urbanija, davčna svetovalka ZDSS 

POSREDNI DAVKI

 • Predmet obdavčitve z DDV-jem, kraj obdavčitve, obdavčljiv dogodek, stopnje obdavčitve, davčna osnova, davčne obveznosti, pravice do odbitka vstopnega davka, vračilo davka.
 • Sodna praksa.

DDV OBRAČUN

 • Roki za oddajo poročil in hranjenje,
 • popravljanje napak,
 • obvezna dokumentacija in evidence,
 • primeri poslovanja doma in s tujino (primeri izpolnjevanja DDV-O, RP),
 • sodna praksa.

MODUL 05:

DAVČNO RAČUNOVODSTVO NEPOSREDNIH DAVKOV (Splošni del)

Predava: Biserka Šubelj, univ. dipl. ekon., davčna svetovalka ZDSS 

 • Davčna bilanca in pravila vodenja poslovnih knjig,
 • verodostojna knjigovodska listina, nalog za izvajanje,
 • računovodska poročila (bilanca stanja, izkaz uspeha),
 • gospodarske kategorije (osnovna sredstva, stroški, zaloge, odhodki, izdatki, prihodki, prejemki),
 • arhiviranje (fizična oblika / e –oblika),
 • sodna praksa.

OBDAVČITEV FIZIČNIH OSEB, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST in OBDAVČITEV DOHODKOV PRAVNIH OSEB

Predava: Ida Kavčič, univ. dipl. ekon., davčna svetovalka ZDSS 

 • Akontacija dohodnine iz davka iz dejavnosti in davek od dohodka pravnih oseb.
 • Davčna bilanca – Praktični primeri davčne bilance, davka, roki davčno priznani prihodki / odhodki, davčna osnova, davčne olajšave, davek, akontacija za oddajo davčnega obračuna, popravki obračuna, samoprijava, odlogi oz. obročno odplačevanje, davčni odtegljaj.
 • Sodna praksa.

MODUL 06:

Predava: izr. prof. dr. Aleš Kobal

STATUSTNA PREOBLIKOVANJA

 • Statusna preoblikovanja – vidik ZGD-1, ZDDPO-2 in ZDOH- 2.
 • Gospodarski in davčni vidik združitev, delitev, prenehanja, prenosi premoženja, zamenjava kapitalskih deležev,
  – skrite rezerve in
  – davčna nevtralnost
  – sodna praksa.
 • Računovodski vidik statusnih preoblikovanj.

MODUL 07

Predavata: red. prof. dr. Bojan Škof, univ. prav. in Simona Štravs, univ. dipl. pravnica, davčna svetovalka ZDSS 

DAVČNI POSTOPEK

 • Načela ZDAV in ZUP,
 • pričetek davčnega postopka,
 • izredna pravna sredstva – obnova postopka, odprava odločbe po nadzorstveni pravici,
 • odločba, odmera, zapisnik, pritožba, zastaranje.
 • Sodna praksa
 • Potek davčnega postopka v praksi.
 • Podati znanja, ki bodo zagotovila uporabnikom storitev davčnega svetovanja (podjetja, posamezniki), da s pomočjo davčnega nasveta plačajo zgolj toliko davkov, kot to določa zakon in niti evra več.
 • Plačnikom davka pomagajo uveljavljati pravice, ki jim pripadajo po davčnih predpisih.
 • Ozaveščanje plačnikov davkov o njihovih pravicah in obveznosti. Odgovoriti na vprašanja zakaj plačujemo davke ter s tem prispevati kamenček v mozaiku za dvig davčne kulture v Republiki Slovenije.

Po uspešno opravljenemu izpitu, slušatelj pridobi naziv: Davčni svetovalec Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in je tudi vpisan v katalog pri ZDSS ter zavarovan za svoje davčno svetovanje. 

Davčni svetovalec ZDSS mora dokazovati kontinuirano izobraževanje na področju davčnega prava.

Udeleženci morajo imeti opravljeno najmanj srednješolsko izobrazbo, zaželena pa je višješolska ali visokošolska izobrazba. Za kandidate s srednješolsko izobrazbo se zahteva pet let delovnih izkušanj na področju davčnega svetovanja.

Za kandidate z višjo izobrazbo izkušnje iz področja davkov ali davčnega svetovanja oziroma drugih oblik dela niso potrebne.

 

Cena izobraževanja znaša 1.800,00 EUR (DDV ni vključen) na udeleženca in vključuje:

 1. izvedbo predavanj in vaj,
 2. pisno gradivo k vsakemu predavanju,
 3. priprave pred izpitom, 
 4. izvedbo preizkusa znanja (izpit).
OPCIJE:

slušatelji se lahko prijavijo tudi samo na posamezne module – brez opravljanja izpita – 1200 € + DDV

 • modul 1 – 160 € + DDV
 • modul 2 – 160 € + DDV
 • modul 3 – 320 € + DDV
 • modul 4 – 320 € + DDV
 • modul 5 – 320 € + DDV
 • modul 6 – 160 € + DDV
 • modul 7 – 160 € + DDV
 • pripravo na izpit – 200 € + DDV
 • izpit 400 € + DDV

POPUSTI

 • Prijava na vse module – brez opravljanja izpita – 1200 € + DDV
 • Za člane ZDSS – 10 % popusta (Pišite na prijava@vsr.si in prejmete kodo za popust.)

PRIJAVA PREKO VŠR

ga. Marjana Berghaus, Visoka šola za računovodstvo in finance
marjana.berghaus@vsr.si
tel.: 02 229 80 83

ali Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije: info@davki.org

Urnik Davčne šole ZDSS 2023

Davčno šolo ZDSS 2023 za pridobitev certifikata “Davčni svetovalec Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije” razpisujemo v sodelovanju z Visoko šolo za računovodstvo in finance.

Termini: 5.10.2023 – 14.12.2023 | 1x tedensko po 4 šolske ure

Točen urnik s termini in moduli je objavljen na spletni strani VŠR.

Postanite davčni strokovnjak ZDSS

Pridružite se nam na Davčni šoli ZDSS. Začnemo oktobra 2023.