Iskalnik NOVICE ZDSS - vse baze

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

CELEX:62020CJ0029: Judgment of the Court (First Chamber) of 14 October 2021.#Biofa AG v Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG.#Request for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Köln.#Reference for a preliminary ruling – Regulation (UE) No 528/2012 – Article 3(1)(a) and (c) – Definitions of ‘biocidal product’ and ‘active substance’ – Conditions – Mode of action other than mere physical or mechanical action – Article 9(1)(a) – Approval of an active substance – Scope of approval.#Case C-29/20.

Več o... »

CELEX:62020CJ0045: Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 14 October 2021.#E and Z v Finanzamt N and Finanzamt G.#Requests for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof.#Reference for a preliminary ruling – Value added tax (VAT) – Directive 2006/112/EC – Article 167, Article 168(a), Article 250 and Article 252 – Deduction of input tax – Immovable property – An office room – Photovoltaic system – Allocation decision giving rise to a right of deduction – Communication of the allocation decision – Limitation period for exercising a right to deduct – Presumption of allocation to the private assets of the taxable person where the allocation decision is not communicated – Principle of neutrality – Principle of legal certainty – Principles of equivalence and proportionality.#Joined Cases C-45/20 and C-46/20.

Več o... »

CELEX:62019CJ0683: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 14 October 2021.#Viesgo Infraestructuras Energéticas SL v Administración General del Estado and Others.#Request for a preliminary ruling from the Tribunal Supremo.#Reference for a preliminary ruling – Common rules for the internal market in electricity – Directive 2009/72/EC – Article 3(2) and (6) – Imposition of public service obligations – Financing of a regulated discount for the purpose of the protection of vulnerable consumers – Requirements of transparency and non-discrimination.#Case C-683/19.

Več o... »

CELEX:62020CJ0045: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 14. oktobra 2021.#E proti Finanzamt N in Z proti Finanzamt G.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof.#Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 167, člen 168, točka (a), člen 250 in člen 252 – Odbitek vstopnega davka – Nepremičnina – Pisarna – Fotonapetostna naprava – Odločitev o vključitvi, s katero se pridobi pravica do odbitka – Obvestilo o odločitvi o vključitvi – Prekluzivni rok za uveljavljanje pravice do odbitka – Domneva vključitve v zasebno premoženje davčnega zavezanca ob neobstoju obvestila o odločitvi o vključitvi – Načelo nevtralnosti – Načelo pravne varnosti – Načeli enakovrednosti in sorazmernosti.#Združeni zadevi C-45/20 in C-46/20.

Več o... »

CELEX:62019CJ0683: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 14. oktobra 2021.#Viesgo Infraestructuras Energéticas SL proti Administración General del Estado in drugim.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo.#Predhodno odločanje – Skupna pravila notranjega trga z električno energijo – Direktiva 2009/72/ES – Člen 3(2) in (6) – Naložitev obveznosti javnih storitev – Financiranje socialne tarife zaradi varstva ranljivih potrošnikov – Zahtevi po preglednosti in prepovedi diskriminacije.#Zadeva C-683/19.

Več o... »

CELEX:62018CJ0186: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 14 October 2021.#José Cánovas Pardo SL v Club de Variedades Vegetales Protegidas.#Request for a preliminary ruling from the Tribunal Supremo.#Reference for a preliminary ruling – Community plant variety rights – Regulation (EC) No 2100/94 – Article 96 – Calculation of the period of prescription for claims pursuant to Articles 94 and 95 – Point from which time starts to run – Date of grant of Community rights and of knowledge of the act and of the identity of the party liable – Date on which the course of action in question ceased – Repeated acts – Continuous acts – Restricted to acts carried out more than three years ago.#Case C-186/18.

Več o... »

CELEX:62014CJ0386_SUM: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 2. septembra 2015.#Groupe Steria SCA proti Ministère des Finances et des Comptes publics.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour administrative d’appel de Versailles.#Predhodno odločanje – Davčna zakonodaja – Svoboda ustanavljanja – Direktiva 90/435/EGS – Člen 4(2) – Čezmejna razdelitev dividend – Davek od dohodkov pravnih oseb – Obdavčenje skupin (francoska ‚intégration fiscale‘) – Oprostitev od obdavčenja dividend, ki so jih izplačale hčerinske družbe, ki so del povezane davčne skupine – Pogoj rezidentstva – Dividende, ki so jih izplačale hčerinske družbe nerezidentke – Stroški in izdatki v zvezi z deleži, ki jih ni mogoče odbiti.#Zadeva C-386/14.

Več o... »

Sodba VIII Ips 287/2008

Ob pravilni uporabi zakonskih določb je bil delodajalec tisti, ki je moral ob izplačilu odpravnine v primeru upokojitve za tožnico obračunati davke in prispevke in jih v predpisanih rokih tudi plačati. Izhodišče za ta obračun je bil glede na tožničino pogodbo o zaposlitvi seštevek njenih bruto plač. Stranki bi morali v pogodbi izrecno določiti, da tako dobljen znesek predstavlja čisto izplačilo tožnici oziroma, da mora tožena stranka ta znesek še posebej obrutiti in za tožnico obračunati in plačati še posebej tudi davke in prispevke.
Več o... »