Kongres ZDSS 2021,  dne 26.11. in  27.11.2021, gosti ugledne davčne strokovnjake.

Novost: od dne 19.11. do 25.11. je zaradi epidemioloških razmer ( predavalnica v Eco hotelu Boh.Bistrica je že zasedena),  mogoča le še spletna udeležba preko aplikacije Teams.

Več info in prijava na www.zdss.si

 ZDSS nadaljuje s predstavitvijo vsebin predavanj in predavateljev.

Program se začne v petek 10:00, konča pa v soboto 13:30. V tem času bo izvedenih 10 modulov, na katerih bodo predavali in debatirali vrhunski davčni strokovnjaki. Več o programu in predavateljih spodaj.

Vljudno vabljeni!

Program petek - 1. dan

MODUL 1: 10:15 – 11:00

Davek od dohodkov pravnih oseb v mednarodnem poslovanju. Pomen transfernih cen in davčnega načrtovanja
• Pravni okviri, ki varujejo pravni položaj podjetij v davčnih sporih

Predstavljamo vam prvega predavatelja Ferk Aleksandra, univ. dipl. pravnika, direktorja davčnega svetovanja iz družbe PwC Svetovanje d.o.o. Njegova glavna področja strokovnega svetovanja zajemajo svetovanja glede domačega in mednarodnega obdavčevanja, poslovnega prestrukturiranja, vključno z združitvami in prevzemi ter zastopanjem v davčnih inšpekcijskih nadzorih. V letu 2017 je za 11 mesecev bil napoten na delo v PwC Bruselj kjer se je primarno ukvarjal s področjem mednarodne obdavčitve in nadzorom davčne skladnosti.

 

Poudarki njegovega predavanja z naslovom Davek od dohodkov pravnih oseb v mednarodnem poslovanju:

  • Pomen transfernih cen in davčnega načrtovanja
  • Pravni okviri, ki varujejo pravni položaj podjetij v davčnih spori

V okviru predavanja se bomo dotaknili sprememb na področju obdavčenja, ki v veliki meri vplivajo (oz. bodo vplivale) tako na mednarodno poslovanje vašega podjetja kot tudi delovanje vašega davčnega oziroma finančnega oddelka. V zadnjih letih namreč spremljamo aktivno delovanje Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), skupine G20 ter davčnih pobud na nivoju EU. Vse se zavzemajo za ukinitev vrzeli in neskladij v veljavnih mednarodnih davčnih pravilih, ki naj bi vodile do prenašanje dobička v države, kjer je le-ta obdavčen manj (Base Erosion and Profit Shifting ali BEPS).

Trenutne razmere povzročajo številne nove izzive tudi pri uporabi pravil o transfernih cenah, tako za zavezance kot tudi davčne uprave in sicer predvsem v smislu določanja ustreznih prenosnih cen, vprašanj glede izgub in razporeditev stroškov, ki so nastali zaradi Covid-19, izvedbe analiz primerljivosti, vnaprejšnjih cenovnih sporazumov (APA) ter odprave dvojne obdavčitve (MAP). Prav tako bodo orisane pomembnejše ugotovljene kršitve s področja transfernih cen v davčnih inšpekcijskih nadzorih. 

 

Aleksander Ferk, univ.dipl.pravnik , direktor področja davčnega svetovanja, PwC Svetovanje
d.o.o.

MODUL 2: 11:00 – 12:30

Davčni vidik izplačil v mednarodnih podjetjih
• Dohodnina in druge dajatve pri izplačilih zaposlenim, dileme in priporočila
• Druga izplačila fizičnim osebam in pomen poznavanja mednarodnih sporazumov, ki
urejajo odpravo dvojne obdavčitve

Tokrat vam predstavljamo predavatelja Mercina Jureta, univ. dipl. pravnika, partnerja v davčno svetovalni družbi LeitnerLeitner. Pri svojem delu se ukvarja z vsemi vrstami direktnih davkov in davčnim postopkom, s poudarkom na dohodnini ter mednarodno obdavčitvijo. Je avtor številnih člankov s tega področja ter redno predava pri Slovenskem Inštitutu za revizijo, Inštitutu za računovodstvo in Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

 

Poudarki njegovega predavanja, v petek 26.11.2021, z naslovom Davčni vidiki izplačil v mednarodnih podjetjih bodo:

  • Dohodnina in druge dajatve pri izplačilih zaposlenim z mednarodnim elementom
  • Druga izplačila in pomen poznavanja konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju

 

V okviru predavanja se bodo slušatelji preko praktičnih primerov spoznali s problematiko in pravilnim postopanjem na področju dohodnine in prispevkov za socialno varnost pri izplačilih z mednarodnim elementom, s poudarkom na čezmejnem direktorovanju.

 

Pridružite se nam na spletni izvedbi kongresa, več info in prijava na www.zdss.si.

Jure Mercina, univ.dipl.pravnik, partner, LeitnerLeitner d.o.o. Slovenija

MODUL 3: 13.30 – 14:15

Davek na dodano vrednost v mednarodnem poslovanju
• Pojem stalne poslovne enote
• Posebne ureditve (zaporedne dobave, call off stock, e-trgovina, …)

V petek 26.11.2021 bomo v predavanju na temo »Davek na dodano vrednost v mednarodnem poslovanju«, ki nam jo bo predstavila članica ZDSS mag. Suzana Tokić iz družbe ST Konzultacije d.o.o., izpostavili tri področja, ki smo jih v praksi podjetij prepoznali kot strokovna zahtevna. To so: pravilno razumevanje pojma stalna poslovna enota, DDV v t.i. zaporednih dobavah in call off stock. Seveda pa je v teh časih ena najbolj aktualnih tem tudi DDV v t.i. spletni prodaji.

Pravilna določitev obstoja stalne poslovne enote je pomembna za pravilno določitev kraja opravljanja storitev in posledično plačnika DDV od opravljene storitve. Zato bomo na predavanjih najprej predstavili kriterije za pravilno določitev stalne poslovne enote in kdaj se ta šteje za prejemnika storitve, v nadaljevanju pa tudi odgovornost izvajalca storitve pri presoji ali je storitev opravljena stalni poslovni enoti davčnega zavezanca ali pa je kraj opravljene storitve določen po kriteriju sedeža prejemnika.

Zaradi neenotne prakse nacionalnih davčnih in sodnih organov glede DDV obravnave zaporednih dobav blaga, se je pravilo, ki določa kateri dobavi v nizu zaporednih dobav je treba pripisati prevoz in se kot taka šteje za oproščeno intrakomunitarno dobavo (seveda, če so izpolnjeni pogoji iz 138. člena DDV Direktive oziroma 45.a člena Izvedbene Uredbe), uredilo tudi na normativni ravni. Ker se je s sprejemom 20.a člena ZDDV-1 zagotovila le enotna interpretacija meril in kriterijev, ki jih je potrebno upoštevati pri določitvi kraja pri zaporednih dobavah, ali to pomeni, da ne gre za novo pravilo in ga je kot takega potrebno upoštevati tudi za dobave blaga pred 1.1.2020? 

Poenotenje pravil DDV za skladiščenje blaga na odpoklic so doprinesle k zmanjšanju administrativnih ovir pri
čezmejnem trgovanju z blagom na območju EU. Ali to poenostavitev uporabljamo v zadostni meri?

mag. Suzana Tokić, davčna svetovalka ZDSS, ST Konzultacije d.o.o.

MODUL 4: 14:15 – 15:00

Pomen davčnega načrtovanja v luči sprememb EU zakonodaje
• Pomen seznanitve strank s pravnimi okviri, ki urejajo davčno svetovanje v EU glede na
ureditev v posamezni članici EU

Doc. Dr. Darja Gregorcic Bernik, dr. znanosti s področja varstvoslovja, davčna svetovalka ZDSS, članica UO ZDSS, vodja računovodstva in financ skupine Harvey Norman v Sloveniji, z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju davkov, računovodstva, financ in kontrolinga, ki je tudi predavateljica na magisterskem programu na Visoki šoli za računovodstvo in finance v Ljubljani, nosilka predmeta Davki in davčne prevare, nam bo na Kongresu ZDSS, dne 26.11.2011, predstavila temo: Pomen davčnega načrtovanja v luči sprememb EU zakonodaje.
 
Prvotni poudarek bo na opredelitvi pojmov davčno načrtovanje in davčna strategija. Nadalje se bomo s pomočjo primerov optimizacije davčnih ciljev in primerov davčne stategije dotaknili še davčnega izogiba in agresivnega davčnega načrtovanja, ko »hodimo po robu« oz. »iščemo luknje« v zakonu. 
 
V nadaljevanju se bomo seznanili še s pravnimi okviri, ki urerjajo to področje v EU, katere bo podrobneje predstavil še Aleksander Ferk, direktor področja davčnega svetovanja, PwC Svetovanje d.o.o.. Dotaknili se bomo tudi novosti, ki nas še čakajo na tem področju.
 
Predavanje vam bo zagotovo v pomoč, v kolikor boste pri svojem poslovanju želeli osnovati novo davčno strategijo za vaš novi podjetniški model.

Aleksander Ferk, univ.dipl.pravnik , PwC Svetovanje d.o.o

dr. Darja Gregorčič Bernik, davčna svetovalka ZDSS, Harvey Norman Trading d.o.o.

MODUL 5: 15:00 – 16:30

Okrogla miza – Izzivi slovenskih davčnih zavezancev v mednarodnem poslovanju
• Kateri so mehanizmi za pomoč podjetjem pri poslovanju v mednarodnem okolju, s
poudarkom na davčni zakonodaji?
Vodja okrogle mize mag. Suzana Tokić, članica UO ZDSS

Osrednja tema pogovora na okrogli mizi bodo izzivi za podjetja v mednarodnem okolju, s poudarkom na globalnih davčnih spremembah oziroma t.i. prelomnem globalnem davčnem dogovoru, o katerem se je prejšnji mesec sporazumelo kar 136 držav, s ciljem doseči pravičnejšo obdavčitev multinacionalk. Zato bomo na okrogli mizi spregovorili o tem, kaj ta dogovor prinaša za gospodarstvo na ravni EU, kot tudi za slovensko gospodarstvo. 

Vsi smo si soglasni, da Slovenija potrebuje stabilen, učinkovit in pravičen okvir za poslovanje podjetij.

Ali so davki edini generator stabilnega poslovnega okolja?

Katere ukrepe, poleg stabilne in učinkovite davčne ureditve, moramo še sprejeti za ugodnejše poslovno okolje za domače gospodarstvo in za bistveno bolj privlačno okolje za tuje investicije?

Katere konkretne spodbude  potrebuje gospodarstvo za okrevanje po pandemiji COVID-19?

Kako odpraviti ovire za čezmejne naložbe in ustvariti okolje, ki spodbuja pravično in trajnostno rast?

Na navedena in še nekatera druga vprašanja bomo poskušali odgovoriti na okrogli mizi.

Vodja okrogle mize mag. Suzana Tokić, članica UO ZDSS

Sodelujoči:
• mag. Mariča Lah, predsednica TZS
• dr. Đurđica Jurić, dekanica RRiF Visoke škole za financijski menadžment v Zagrebu, R
Hrvaška
• dr. Marian Wakounig, častni član ZDSS, Avstrijska finančna uprava

• Domen Romih, partner v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa

• Dean Košar, član UO ZDSS, vodja davkov v Lek d.d.

PROGRAM SOBOTA - 2. dan

MODUL 6: 09:30 – 10:15

Potrebne spremembe na področju ZdavP-2 in Zakona o finančni upravi

Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije je na podlagi sklepa Ministra za finance o predlogih za izgradnjo poštenega davčnega sistema predlagala spremembe ZDAVP-2 in Zakona o finančni upravi s predlogu, kjer je prikazala tudi analizo dobrih praks iz sodobnih demokracij (v nadaljevanju predlog ZDSS).

Ključni predlogi so povezani z uvedbo KODEKSA ZA PRAVICE PLAČNIKOV DAVKOV, Standardov za delo davčnih svetovalcev in standardov za delo davčne administracije.

Predlog ZDSS je opozoril na podnormiranost naše zakonodaje na področju pravic plačnikov davkov, predvsem pravice do zasebnosti, pravice do informiranja in (pravice do CELOVITE, TOČNE in PRAVOČASNE informacije, ki se podaja preko davčne administracije in davčnega svetovalca, kot je povedalo tudi Ustavno sodišče ZR Nemčije) ter pravice do pritožbe zoper storitev davčne administracije, ki bi jo moral reševati VARUH ZA PRAVICE PLAČNIKOV DAVKOV.

V predstavitvi bomo prikazali katere rešitve je Minister za finance sprejel oz. katere rešitve so zapisane v predlogu sprememb ZDavP-2, kot izhaja iz predloga iz 11 2021.

Na področju Zakona o finančni upravi bomo predstavili rešitve, ki jih je predlagala ZDSS v predlogu ZDSS, s katerimi bi uvedli uporabo STANDARDOV za delo, predvsem v postopkih davčnega nadzora in drugih postopkih, kjer se odloča o obveznostih plačnikov davkov.

mag. Franc Derganc, TAXIN d.o.o.

Analiza ZDavP-2 in ZFU. Predlog ZDSS in predlog sprememb ZDavP-2 iz 11 2021. Kliknite tukaj

MODUL 7: 10:15-11:00

Modernizacija avstrijske finančne uprave

Tokrat vam predstavljamo predavatelja Marian-a Wakounig-a, pravnika, vodilnega sodelavca v avstrijski finančni upravi. Trenutno je vodja davčne uprave na vzhodnem delu Avstrije. Od leta 2004
do konec leta 2020 je bil regionalni menedžer avstrijskega ministrstva za finance, poprej pa vodja enega največjih inšpekcijskih oddelkov avstrijske davčne uprave na Dunaju. V vseh teh funkcijah je bil tesno vključen v procese reforme, saj je sodeloval pri vseh reformah avstrijske finančne uprave v zadnjih dvajsetih letih, prav tako pa je bil član različnih evropskih ekspertnih skupin za reorganizacijo tujih davčnih uprav. Wakounig je predstojnik izpitnih komisij na avstrijskem ministrstvu za finance ter na zbornici za davčne svetovalce in gospodarske revizorje. Wakounig je pravzaprav od vsega začetka ozko povezan z razvojem slovenskega davčnega sistema; bil je tudi član prvega slovenskega
fiskalnega sveta in kot vodja skupine je bil tudi član sveta za nadgradnjo trenutnega slovenskega davčnega sistema. Poudarki njegovega predavanja so predstavitev reforme in povsem nove strukture avstrijske finančne uprave. Zakoni o reformi so posegli v številne druge veljavne zakone in uredbe. Reforma finančne
uprave je vsekakor privedla do večje servisne orientiranosti in gospodarnosti delovanja, kar je njen ključni cilj. Omeniti je potrebno, da je reforma v tej razsežnosti enkratna v zgodovini Avstrije. Predavatelj Wakounig pa prav tako želi kritično izpostaviti, da so pričakovanja, ki so povezana z reformo precej visoka in da bo šele objektivna evalvalcija pokazala uspeh oz. neuspeh tega obsežnega projekta.
Vabljeni, da se nam pridružite v živo v hotelu ECO, Bohinjska Bistrica, ali preko spleta. Tako bomo lahko udeleženci skupaj s predavateljem Wakounig-om prediskutirali, ali je mogoče v
bodoče pri reformi slovenske davčne uprave implementirati dobre prakse avstrijske reforme

ddr. Marian Wakounig, častni član ZDSS, Avstrijska finančna uprava

Modul 8: 11:15 – 12:00

Predvidene spremembe ZDDPO-2
• Smeri razvoja obdavčitve dohodkov pravnih oseb v luči sprememb v mednarodnem
okolju

Na Kongresu ZDSS se bomo 27.11.2021 pogovarjali tudi o spremembah na področju davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO). Dean Košar, davčni svetovalec ZDSS in vodja davkov družbe Lek d.d., bo predstavil novelo ZDDPO-2S in pričakovane spremembe v naslednjih letih. 
Novela ZDDPO-2S, ki se uporabi za davčna obdobja, ki se začnejo na 1.1.2022 ali pozneje, prinaša ukrepe za spodbujanje gospodarskega okrevanja po pandemiji COVID-19, spopada pa se tudi s škodljivimi davčnimi praksami in shemami, katerih namen je izogibanje plačila davka. V okviru iniciative digitalne preobrazbe pa se uvaja tudi nova davčna olajšava. V drugem delu bomo predstavili spremembe DDPO, ki jih lahko pričakujemo v naslednjih letih, s
poudarkom na davčno strategijo Evropske komisije in globalne davčne iniciative. Skupni imenovalec vsem predlaganim novostim je vzpostavitev ”poštenega” davčnega okolja, o čemer bo na Kongresu ZDSS veliko govora. Med drugim bomo predstavili tudi novo EU iniciativo za harmonizacijo in konsolidacijo osnove DDPO, ki nadaljuje aktivnosti ustavljenega projekta ”CCCTB”. 

Dean Košar, davčni svetovalec ZDSS, Lek d.d.

Modul 9: 12:00-12:45

Predvidene spremembe ZDDV-2

mag. Tanja Urbanija, davčna svetovalka ZDSS, BDO Slovenija d.o.o.

Modul 10: 12:45 – 13:30

Predvidene spremembe Zdoh-2 ter že sprejete spremembe na področju obdavčitve
fizičnih oseb

Tokrat vam predstavljamo Simono Štravs  univ. dipl. prav., davčno svetovalko  in častno članico ZDSS, vpisano v register pri ZDSS in OPRPS  ter višjo predavateljico VŠR v Ljubljani.

Tema njenega predavanja v soboto 27.11.2021 bodo napovedane spremembe obdavčitve fizičnih oseb v RS. Vladni predlog sprememb in dopolnitev ZDoh-2  je v prestal tudi  procedularne  preizkušnje  po prvi obravnavi v Državnem zboru RS. 

Kako bodo vplivale spremembe na fizične osebe, kaj to pomeni za plačnike davka, ali so  vse predlagane spremembe res dobrodošle za fizične osebe,  ali so predlagane   spremembe z vidika sodobnih davčnih načel, strokovno upravičene….bo rdeča nit predavanja in kasnejše diskusije slušateljev s predavateljico.

Pridružite se nam na spletni izvedbi kongresa, več info in prijava na www.zdss.si.

Simona Štravs, davčna svetovalka ZDSS, DEPS Consulting d.o.o.