Davčna šola ZDSS 2021 - program

Opis vsebine:

Opis vsebine: Pomen poklica davčne svetovalke/a v luči EU regulative in domače zakonodaje ter pomen orodja za delo davčnega svetovalca – KODEKS PRAVIC PLAČNIKOV DAVKOV, ki ureja pravice plačnikov davkov, ki so neločljivo povezane z obveznostmi, ki mu jih nalaga davčna zakonodaja.

Gradivo:
1. G3 PP http://www.davki.org/Files/pdf/1673.pdf

  1. G1 – Etični okviri : http://www.davki.org/Files/pdf/1671.pdf
  2. G2 – Kodeks za pravice plačnikov davkov: http://www.davki.org/Files/pdf/1672.pdf

Modul 1:

POKLIC DAVČNEGA SVETOVALCA in IZVAJANJE
DAVČNEGA SVETOVANJA V R SLOVENIJI (Kodeks pravic plačnikov
davkov) – mag. Franc Derganc

Modul 2:

USTAVNA UREDITEV in DELOVNO PRAVO (4 šolske ure) –
doc. dr. Etelka KORPIČ HORVAT

USTAVNA UREDITEV

Opis vsebine: pomen ustave RS, hierarhija predpisov, ustavno procesno jamstvo v davčnem postopku – načela kot so : načelo pravna
in socialna država, načelo enakosti pred zakonom, prepoved povratne veljave predpisov, načelo legalitete, načelo ustavnosti in
zakonitosti, pravica do zasebne lastnine v povezavi z njeno socialo in gospodarsko funkcijo, pravica do socialne varnosti, pravica do
osebnega dostojanstva, pravica do zasebnosti, pravica do dela, pravica do svobodne gospodarske pobude, pravica do učinkovitega
pravnega sredstva, pravica do povračila škode in ustavna sodna presoja..itd

DELOVNO PRAVO Opis vsebine:

Delovno pravo z vidika davčnega svetovalca, vpogled v določbe Zakona o delovnih razmerjih in Zakon o sistemu plač v javnem
sektorju (delovno razmerje, plačilo za delo, plača, dodatki, pomen Kolektivnih pogodb, podjetniških pogodb, pogodb o zaposlitvi),
Zakona o minimalni plači, vpogled v druge oblike pogodb za opravljanje dela kot so podjemne pogodbe, pogodbe o naročilu, avtorska
pogodba, pogodba o začasnem občasnem delu upokojencem.

Opis vsebine:

3.1.DELOVANJE FINANČNE UPRAVE ( 1 šolsko uro) – MODUL 03Predavateljica: mag. Suzana TOKIĆ, davčna svetovalka ZDSSOpis vsebine: organizacija in delovanje finančne uprave RS, njene naloge in pooblastila.3.2 POSREDNI DAVKI (3 šolske ure)Predavateljica: mag. Suzana Tokić3.2.1. PROMETNI DAVKI – DDV, TROŠARINE, DPNOpis vsebine: Predmet obdavčitve z DDV-jem, stopnje obdavčitve, davčna osnova, davčni obračun, davčne obveznosti,
pravice do odbitka vstopnega davka, vračilo davka, roki za oddajo poročil, primeri poslovanja doma in s tujino.

Modul 3:

POSREDNI DAVKI – DDV…. (3 šolske ure) – mag. Suzana Tokič

 

Modul 4:

OBDAVČITEV CIVILNO PRAVNIH RAZMERIJ (4 šolske ure) –
odvetnica Tamara Kek

Opis vsebine: civilno pravna razmerja in njihov vidik obdavčitve: gradnja za trg, davčne posledice
sklenitev in razveza pogodb in zakonske zveze, preužitek ali pogodbe o dosmrtnem preživljanju,
obdavčitev prenosa premoženja na dediča, razdelitev skupnega premoženja, menjava premoženja,
stavbna pravica, pravica do užitka..itd.

Opis vsebine:

OBDAVČITEV FIZIČNIH OSEB (2 šolski uri) Opis vsebine:Pregled obdavčitve prejemkov fizičnih oseb (dohodnina, prispevki za socialno varnost, posebni davek na
določene prejemke).OBDAVČITEV FIZIČNIH OSEB, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST in OBD. DOHODKOV PRAVNIH OSEB (2 šolski uri)
Opis vsebine:Kakšna je razlika med računovodskimi in davčnimi prihodki, računovodskimi in davčnimi odhodki, davčno
osnovo in dobičkom, vrste davčnih olajšav, primer davčne bilance, izračun davčna obveznosti, določitev
akontacije davka, izračun čistega dobiček. Roki za predložitev obračunov, popravki oddanih obračunov,
samoprijave…itd.

Modul 5:

NEPOSREDNI DAVKI (4 šolske ure) – Biserka ŠUBELJ, univ.
dipl. ekon.,

 

Modul 6:

GOSPODARSKO PRAVO in INSOLVENČNO PRAVO ( 4 šolske
ure) – prof. dr. Šime IVANJKO ModulT

Statusno pravno preoblikovanje po gospodarskem pravu, vrste gospodarskih družb in njihove značilnosti, pristojnosti
skupščine, nadzornega sveta, poslovodstva, prokurista; specifika enoosebne družba, podjetnika, stvarna in nominalna
dokapitalizacija, odgovornost ustanoviteljev, določila družbenih pogodb glede prodaje/odtujitve deležev, razdelitev
dobička, nakupa lastni deležev. Možnosti prenehanja družbe, zavoda, društva, njihove značilnosti in posledice za
ustanovitelje.

Opis vsebine:

Poudarek na ZDavP in opozorila na subsidiarno uporabo ZUP, sodno prakso, poudarek na
kaj vse mora paziti zavezanec v komunikaciji z davčnim organom, v postopku nadzora, dokazovanje kot bistvena
sestavina davčnega ugotovitvenega postopka, poudarek na načelih po ZDAVP-u in ZUP-u, opozorila na začetek, potek
in zaključek davčnega nadzora in inšpekcijskega nadzora, pogoji za obnovo postopka, davčna izvršba, pogoji za odlog in
obročno plačilo itd.Opis vsebine: Na kaj moramo biti pozorni pri pripravi pravnih sredstev zoper odločitev davčnega organa . Opozori na
najpogostejše probleme in nepravilnosti, ki se v davčno inšpekcijskem postopku dogajajo v praksi (zapisnik, pripombe na
zapisnik).Opis vsebine: opozori na davčni vidik prenehanja družbe, statusnega preoblikovanja, elektronsko komuniciranje z FURS,
mednarodna upravna pomoč, akontacije dohodnine po drugih dohodkih, premoženjskih pravicah, avtomatično dajanje
podatkov (337 čl.), davčni odtegljaj.

Modul 7:

DAVČNI POSTOPEK – SPLOŠNI DEL (4 šolske ure) – prof. Dr. Bojan
ŠKOF, odvetnica Tamara Kek, prof. dr. Aleš KOBAL, mag.Franc Derganc