GDPR pravila

A. INFORMACIJE ZDSS ZA POSAMEZNIKE PO GDPR

1. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Za namene izvajanja dejavnosti ZDSS, zbornica obdeluje osebne podatke strank v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani posameznikov ali organizacij, ki uporabljajo naše storitve.

2. VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Z osebnimi podatki ravnamo skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pomemben gradnik zaupanja je varnost in zaupnost osebnih podatkov in ostalih informacij, ki jih prejmemo od strank.

3. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

ZDSS nima pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi to obveznost morali izpolniti.  

4. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

Kategorije osebnih podatkov in nameni:

V spisih v zvezi s storitvami ZDSS (elektronskem in papirnem) vodimo naslednje kategorije osebnih podatkov:

 1. Ime in priimek stranke,
 2. Stalni ali začasni naslov,
 3. Davčna številka,
 4. e pošta in številka telefona,
 5. osebni podatki stranke, ki so potrebni za izvajanje storitev,
 6. osebne podatke strank, ki so potrebni za vodenje postopkov v primeru ko in če ZDSS izvaja preučitev stališč članov v zvezi s konkretnimi zadevami.

V aplikaciji e računi za potrebe izdaje računov obdelujemo naslednje osebne podatke:

 1. Ime in priimek stranke,
 2. Stalni ali začasni naslov,
 3. Davčna številka,
 4. e pošta in številka telefona,
 5. Stanje zapadlih terjatev,
 6. Specifikacija računa (popis opravljenih storitev za stranko).

ZDSS obdeluje osebne podatke na podlagi naslednjih predpisov:

Primarni pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je pogodba med ZDSS in stranko. Pogodbena določila pa so skladna s spodaj navedenimi predpisi.

 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07; ZVOP-1),
 • Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679),
 • Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US),

Na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov (recimo davčnih predpisov), ki terjajo od ZDSS, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

ZDSS v določenih primerih zaproša svoje stranke – posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo elektronskega naslova in telefonske številke za namen lažje komunikacije (obveščanja o prispelih sodnih pošiljkah, pošiljanja osnutkov pisanj strankam, pošiljanje e računov itd.). V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

5. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: ZDSS ali na e naslov info@davki.org, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: ZDSS ali na info@davki.org. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

6. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

ZDSS bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V teh primerih ZDSS podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

B. Pravila trgovina

Pravila v zvezi s trgovino ZDSS – kliknite tukaj.

Predsednik ZDSS: mag. Franc Derganc

C. Pravila v zvezi s pravicami do BAZ PODATKOV

Pravica dostopa do TAX FORUMA, BAZ PODATKOV, INTERNIH DOKUMENTOV: kliknite tukaj

D. Pravila v zvezi s predstavitvijo članov ZDSS 

Pravila portala, ki določajo pravice in obveznosti članov v zvezi s predstavitvijo člana – kliknite tukaj

E. Vsa pravila in navodila portala 

Vsa pravila portala ZDSS – kliknite tukaj.

Datum: 1.1.2021