Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62020CA0697: Zadeva C-697/20: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 24. marca 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – W.G./Dyrektor Izby Skarbowej w L. (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 9 – Davčni zavezanec – Člena 295 in 296 – Pavšalna ureditev za kmete – Zakonca, ki opravljata kmetijsko dejavnost, pri kateri uporabljata premoženje, ki je del premoženjske skupnosti zakoncev – Možnost, da se ta zakonca štejeta za ločena zavezanca za DDV – Odločitev enega od zakoncev, da se odpove statusu kmeta pavšalista in da se dejavnost, ki jo opravlja, obdavči v skladu s splošno ureditvijo DDV – Izguba statusa kmeta pavšalista za drugega zakonca)
Več o... »
CELEX:62020CA0697: Case C-697/20: Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 24 March 2022 (request for a preliminary ruling from the Naczelny Sąd Administracyjny — Poland) — W.G. v Dyrektor Izby Skarbowej w L. (Reference for a preliminary ruling — Taxation — Value added tax (VAT) — Directive 2006/112/EC — Article 9 — Taxable person — Articles 295 and 296 — Flat-rate scheme for farmers — Spouses engaged in an agricultural activity using property forming part of the marital community of property — Possibility for those spouses to be regarded as separate taxable persons for VAT purposes — Choice on the part of one of the spouses to give up flat-rate farmer status and to bring her activity under the normal VAT arrangements — Loss of flat-rate farmer status for the other spouse)
Več o... »
CELEX:62020CJ0714:           Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 mai 2022.#U.I. Srl contre Agenzia delle Dogane e dei monopoli– Ufficio delle dogane di Venezia.#Renvoi préjudiciel – Union douanière – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 201 – Redevables de la taxe – TVA à l’importation – Code des douanes de l’Union – Règlement (UE) no 952/2013 – Article 77, paragraphe 3 – Responsabilité solidaire du représentant en douane indirect et de la société importatrice – Droits de douane.#Affaire C-714/20.
This document does not exist in English.
Več o... »
CELEX:62021CO0627:           Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 2 mai 2022.#S.H. contre Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu et Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Déduction de la taxe payée en amont en relation avec l’acquisition, la construction et la transformation de biens immeubles – Annulation d’office de l’identification à la TVA d’un assujetti – Régularisation de la déduction initialement opérée – Réponse à la question préjudicielle pouvant être clairement déduite de la jurisprudence.#Affaire C-627/21.
This document does not exist in English.
Več o... »
CELEX:62020CJ0570: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 5. maja 2022.#Kazenski postopek zoper Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija).#Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Goljufivo prikrivanje dolgovanega davka – Sankcije – Nacionalna zakonodaja, ki za isto dejansko stanje določa upravno in kazensko sankcijo – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 49 – Člen 50 – Načelo ne bis in idem – Člen 52(1) – Omejitve načela ne bis in idem – Zahteva določiti jasna in natančna pravila – Možnost upoštevati razlago nacionalne zakonodaje, ki so jo podala nacionalna sodišča – Nujnost določiti pravila, ki zagotavljajo sorazmernost celote naloženih sankcij – Sankcije različne narave.#Zadeva C-570/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0570: Judgment of the Court (First Chamber) of 5 May 2022.#Criminal proceedings against Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie.#Request for a preliminary ruling from the Cour de cassation.#Reference for a preliminary ruling – Value added tax (VAT) – Directive 2006/112/EC – Fraudulent concealment of tax due – Penalties – National legislation which provides for an administrative penalty and a criminal penalty for the same acts – Charter of Fundamental Rights of the European Union – Article 49 – Article 50 – Principle ne bis in idem – Article 52(1) – Limitations to the principle ne bis in idem – Requirement to provide for clear and precise rules – Possibility of taking into account the interpretation of national legislation by national courts – Need to provide for rules ensuring the proportionality of all of the penalties imposed – Penalties of different kinds.#Case C-570/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0570: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 5. maja 2022.#Kazenski postopek proti Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation.#Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Goljufivo prikrivanje dolgovanega davka – Sankcije – Nacionalna zakonodaja, ki za isto dejansko stanje določa upravno in kazensko sankcijo – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 49 – Člen 50 – Načelo ne bis in idem – Člen 52(1) – Omejitve načela ne bis in idem – Zahteva določiti jasna in natančna pravila – Možnost upoštevati razlago nacionalne zakonodaje, ki so jo podala nacionalna sodišča – Nujnost določiti pravila, ki zagotavljajo sorazmernost celote naloženih sankcij – Sankcije različne narave.#Zadeva C-570/20.
Več o... »
CELEX:62021CJ0218: Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 5 May 2022.#Autoridade Tributária e Aduaneira v DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA.#Request for a preliminary ruling from the Supremo Tribunal Administrativo.#Reference for a preliminary ruling – Taxation – Value added tax (VAT) – Directive 2006/112/EC – Rates – Temporary provisions for particular labour-intensive services – Point 2 of Annex IV – Renovation and repairing of private dwellings – Application of a reduced rate of VAT to repair and maintenance services for lifts in residential buildings.#Case C-218/21.
Več o... »
CELEX:62021CJ0218: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 5. maja 2022.#Autoridade Tributária e Aduaneira proti DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo.#Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Davčna stopnja – Začasne določbe za nekatere delovno intenzivne storitve – Priloga IV, točka 2 – Obnova in popravila zasebnih stanovanj – Uporaba nižje stopnje DDV za storitve popravil in vzdrževanja dvigal stanovanjskih stavb.#Zadeva C-218/21.
Več o... »
CELEX:62020CJ0570: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 5. maja 2022.#BV proti Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation.#Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Goljufivo prikrivanje dolgovanega davka – Sankcije – Nacionalna zakonodaja, ki za isto dejansko stanje določa upravno in kazensko sankcijo – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 49 – Člen 50 – Načelo ne bis in idem – Člen 52(1) – Omejitve načela ne bis in idem – Zahteva določiti jasna in natančna pravila – Možnost upoštevati razlago nacionalne zakonodaje, ki so jo podala nacionalna sodišča – Nujnost določiti pravila, ki zagotavljajo sorazmernost celote naloženih sankcij – Sankcije različne narave.#Zadeva C-570/20.
Več o... »