Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62021CJ0512:           Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 1er décembre 2022.#Aquila Part Prod Com S.A contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 168 – Droit à déduction de la TVA – Principes de neutralité fiscale, d’effectivité et de proportionnalité – Fraude – Preuve – Obligation de diligence de l’assujetti – Prise en considération d’une violation des obligations découlant des dispositions nationales et du droit de l’Union relatives à la sécurité de la chaîne alimentaire – Mandat donné par l’assujetti à un tiers pour effectuer les opérations taxées – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un procès équitable.#Affaire C-512/21.
This document does not exist in English.
Več o... »
CELEX:62021CA0250: Zadeva C-250/21: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 6. oktobra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – Szef Krajowej Administracji Skarbowej/O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A. (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Opravljanje storitev za plačilo – Oprostitve – Člen 135(1)(b) – Dajanje kreditov – Pogodba o podudeležbi)
Več o... »
CELEX:62021CA0293: Zadeva C-293/21: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 6. oktobra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – UAB „Vittamed technologijos“, v likvidaciji/Valstybinė mokesčių inspekcija (Predhodno odločanje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Odbitki vstopnega DDV – Blago in storitve, ki jih davčni zavezanec uporabi za izdelavo osnovnih sredstev – Členi od 184 do 187 – Popravki odbitkov – Obveznost popravka odbitkov DDV v primeru začetka likvidacije tega davčnega zavezanca in izbrisa navedenega zavezanca iz registra zavezancev za DDV)
Več o... »
CELEX:62021CJ0596: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 24 November 2022.#A v Finanzamt M.#Request for a preliminary ruling from the Finanzgericht Nürnberg.#Reference for a preliminary ruling – Taxation – Value added tax (VAT) – Directive 2006/112/EC – Articles 167 and 168 – Right to deduct input VAT – Principle of prohibition of fraud – Chain of supply – Refusal of the right to deduct in the case of fraud – Taxable person – Second purchaser of goods – Fraud affecting part of the VAT due in respect of the first purchase – Scope of the refusal of the right to deduction.#Case C-596/21.
Več o... »
CELEX:62021CJ0458: Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 24 November 2022.#CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.#Request for a preliminary ruling from the Kúria.#Reference for a preliminary ruling – Taxation – Value added tax (VAT) – Directive 2006/112/EC – Article 132(1)(c) – Exemptions for certain activities in the public interest – Provision of medical care in the exercise of the medical and paramedical professions – Service used by an insurance company to review the accuracy of a diagnosis of serious illness and find and provide the best possible care and treatment abroad.#Case C-458/21.
Več o... »
CELEX:62021CJ0458: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 24. novembra 2022.#CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kúria.#Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 132(1)(c) – Oprostitve za nekatere dejavnosti, ki so v javnem interesu – Zdravstvena oskrba oseb pri opravljanju medicinske in paramedicinske poklicne dejavnosti – Storitev, ki jo zavarovalnica uporablja za preverjanje pravilnosti diagnoze resne bolezni ter za iskanje in zagotavljanje kar najboljše oskrbe in zdravljenja v tujini.#Zadeva C-458/21.
Več o... »
CELEX:62021CJ0596: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 24. novembra 2022.#A proti Finanzamt M.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Nürnberg.#Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člena 167 in 168 – Pravica do odbitka vstopnega DDV – Načelo prepovedi goljufije – Dobavna veriga – Zavrnitev pravice do odbitka v primeru goljufije – Davčni zavezanec – Drugi pridobitelj blaga – Goljufija, ki se nanaša na del DDV, dolgovanega pri prvi pridobitvi – Obseg zavrnitve pravice do odbitka.#Zadeva C-596/21.
Več o... »
CELEX:62021CA0293: Case C-293/21: Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 6 October 2022 (request for a preliminary ruling from the Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lithuania) — UAB ‘Vittamed technologijos’, in liquidation v Valstybinė mokesčių inspekcija (Reference for a preliminary ruling — Common system of value added tax (VAT) — Directive 2006/112/EC — Deductions of input VAT — Goods and services used by the taxable person to produce capital goods — Articles 184 to 187 — Adjustment of deductions — Obligation to adjust deductions of VAT in the event of that taxable person being placed in liquidation and removed from the register of VAT payers)
Več o... »
CELEX:62021CA0250: Case C-250/21: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 6 October 2022 (request for a preliminary ruling from the Naczelny Sąd Administracyjny — Poland) — Szef Krajowej Administracji Skarbowej v O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A. (Reference for a preliminary ruling — Taxation — Value added tax (VAT) — Directive 2006/112/EC — Supply of services for consideration — Exemptions — Article 135(1)(b) — Granting of credit — Sub-participation agreement)
Več o... »
CELEX:62021CJ0641: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 27. oktobra 2022.#Climate Corporation Emissions Trading GmbH proti Finanzamt Österreich.#Predhodno odločanje – Obdavčenje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 44 – Kraj, ki je davčno upoštevna navezna okoliščina – Prenos pravic do emisije toplogrednih plinov – Prejemnik, ki je sodeloval pri utaji DDV v okviru verige transakcij – Davčni zavezanec, ki je bil ali bi moral biti seznanjen z obstojem te utaje.#Zadeva C-641/21.
Več o... »