Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62012CJ0282_SUM: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 3. oktobra 2013.#Itelcar – Automóveis de Aluguer Lda proti Fazenda Pública.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Central Administrativo Sul.#Prosti pretok kapitala – Davčna zakonodaja – Davek od dohodkov pravnih oseb – Obresti, ki jih plačuje družba rezidentka v zameno za sredstva, ki ji jih je posodila družba s sedežem v tretji državi – Obstoj ‚posebnega razmerja‘ med tema družbama – Sistem podkapitalizacije – Nemožnost odbitja obresti, ki se plačujejo za del dolga, ki se šteje za prezadolženost – Možnost odbitja obresti, ki se plačujejo družbi rezidentki na nacionalnem ozemlju – Davčna goljufija in davčno izogibanje – Povsem umetni konstrukti – Pogoji svobodne konkurence – Sorazmernost.#Zadeva C‑282/12.
Več o... »
CELEX:62011CJ0207_SUM: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 19. decembra 2012.#3D I Srl proti Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cremona.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione tributaria regionale di Milano (Italija).#Obdavčenje – Direktiva 90/434/EGS – Skupni sistem obdavčitve za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic – Členi 2, 4 in 9 – Prenos sredstev – Obdavčitev kapitalskega dobička, ki ga prenosna družba ustvari ob prenosu sredstev – Odlog obdavčitve – Pogoj, da so v bilanci stanja prenosne družbe ovrednotena rezervna sredstva v višini ustvarjenega kapitalskega dobička.#Zadeva C‑207/11.
Več o... »
CELEX:62011CJ0035_SUM: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 13. novembra 2012.#Test Claimants in the FII Group Litigation proti Commissioners of Inland Revenue in The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.#Člena 49 PDEU in 63 PDEU – Razdeljevanje dividend – Davek od dohodkov pravnih oseb – Zadeva C-446/04 – Test Claimants in the FII Group Litigation – Razlaga sodbe – Preprečevanje dvojnega ekonomskega obdavčevanja – Enakovrednost metode oprostitev plačila davka in metode odbitkov – Pojma „davčna stopnja“ in „različna raven obdavčitve“ – Dividende, prejete iz tretjih držav.#Zadeva C-35/11.
Več o... »
CELEX:62011CJ0174_SUM: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 15. novembra 2012.#Finanzamt Steglitz proti Ines Zimmermann.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof.#Šesta direktiva – Oprostitve – Člen 13(A)(1)(g) in (2) – Storitve, ki so tesno povezane s socialnim skrbstvom in socialnovarstvenim delom ter ki jih opravljajo osebe javnega prava ali druge organizacije, ki so priznane kot dobrodelne – Priznanje – Pogoji, ki se ne uporabljajo za organizacije, ki niso osebe javnega prava – Diskrecijska pravica držav članic – Omejitve – Načelo davčne nevtralnosti.#Zadeva C‑174/11.
Več o... »
CELEX:62011CJ0387_SUM: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 25. oktobra 2012. # Evropska komisija proti Kraljevini Belgiji. # Neizpolnitev obveznosti države – Člena 49 PDEU in 63 PDEU – Člena 31 in 40 Sporazuma EGP – Obdavčitev dohodkov iz kapitala in premičnega premoženja – Investicijske družbe rezidentke in nerezidentke – Davčni odtegljaj – Odbitek davčnega odtegljaja – Oprostitev dohodkov iz kapitala in premičnega premoženja – Diskriminacija -Utemeljitev. # Zadeva C-387/11.
Več o... »
CELEX:62011CJ0371_SUM: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 18. oktobra 2012.#Punch Graphix Prepress Belgium NV proti Belgische Staat.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo hof van beroep te Gent.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Dopustnost – Napotitev nacionalnih predpisov na pravo Unije – Direktiva 90/435/EGS – Direktiva 90/434/EGS – Izogibanje ekonomskemu dvojnemu obdavčevanju – Izjema – Likvidacija odvisne družbe pri združitvi – Razdelitev dobička – Pojem ‚likvidacija‘.#Zadeva C‑371/11.
Več o... »
CELEX:62010CJ0603_SUM: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 18. oktobra 2012.#Pelati d. o. o. proti Republiki Sloveniji.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Upravno sodišče Republike Slovenije.#Približevanje zakonodaj – Direktiva 90/434/EGS – Skupni sistem obdavčitve za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic – Člen 11(1)(a) – Nacionalna zakonodaja, po kateri je priznanje davčnih ugodnosti odvisno od pridobitve dovoljenja – Vloga za izdajo dovoljenja, ki jo je treba vložiti najmanj 30 dni pred predvideno transakcijo.#Zadeva C‑603/10.
Več o... »
CELEX:62010CJ0587_SUM: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 27. septembra 2012.#Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) proti Finanzamt Plauen.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof.#Obdavčenje – Davek na dodano vrednost – Dobava blaga – Obdavčitev verižnih transakcij – Zavrnitev oprostitve zaradi neobstoja pridobiteljeve identifikacijske številke za DDV.#Zadeva C‑587/10.
Več o... »
CELEX:62011CJ0380_SUM: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 6. septembra 2012.#DI. VI. Finanziaria di Diego della Valle & C. SapA proti Administration des contributions en matière d’impôts.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo tribunal administratif (Luxembourg).#Svoboda ustanavljanja – Člen 49 PDEU – Davčna zakonodaja – Davek na premoženje – Pogoji za odobritev znižanja davka na premoženje – Prenehanje zavezanosti za davek na premoženje po prenosu sedeža v drugo državo članico – Omejitev – Utemeljitev – Nujni razlogi v splošnem interesu.#Zadeva C‑380/11.
Več o... »