Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62021CJ0168: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 14. julija 2022.#KL.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija).#Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Okvirni sklep 2002/584/PNZ – Člen 2(4) – Pogoj dvojne kaznivosti dejanja – Člen 4, točka 1 – Razlog za fakultativno neizvršitev evropskega naloga za prijetje – Preverjanje, ki ga opravi izvršitveni pravosodni organ – Dejanja, ki po pravu izvršitvene države članice deloma pomenijo kaznivo dejanje – Člen 49(3) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Načelo sorazmernosti kaznivih dejanj in kazni.#Zadeva C-168/21.
Več o... »
CELEX:62021CJ0120: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 22. septembra 2022.#LB proti TO.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgericht.#Predhodno odločanje – Socialna politika – Zaščita varnosti in zdravja delavcev – Organizacija delovnega časa – Člen 31(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Direktiva 2003/88/ES – Člen 7 – Pravica do plačanega letnega dopusta – Denarno nadomestilo za neizrabljen dopust po prenehanju delovnega razmerja – Zastaralni rok treh let – Začetek teka – Ustrezno obveščanje delavca.#Zadeva C-120/21.
Več o... »
CELEX:62020CJ0633: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 29. septembra 2022.#Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. proti TC Medical Air Ambulance Agency GmbH.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof.#Predhodno odločanje – Svoboda ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev – Enotni zavarovalniški trg – Direktiva 2002/92/ES – Pojem ,zavarovalni posrednik‘ – Dejavnost ,zavarovalnega posredovanja‘ – Direktiva (EU) 2016/97 – Dejavnost ,distribucije zavarovalnih produktov‘ – Področje uporabe navedenih direktiv – Pristop k skupinskemu zavarovanju – Prenos pravic iz zavarovalne pogodbe – Zavarovalne storitve v primeru bolezni ali nezgode v tujini – Plačilo, ki ga plača član za pridobljeno zavarovalno kritje – Varstvo potrošnikov – Enaka obravnava zavarovalnih posrednikov.#Zadeva C-633/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0332: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 1. avgusta 2022.#Roma Multiservizi spa in Rekeep spa proti Roma Capitale in Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato.#Predhodno odločanje – Javna naročila – Koncesijske pogodbe – Ustanovitev družbe z mešanim kapitalom – Oddaja upravljanja ,storitve integriranega izobraževanja‘ tej družbi – Določitev zasebnega družbenika v skladu z razpisnim postopkom – Direktiva 2014/23/EU – Člen 38 – Direktiva 2014/24/EU – Člen 58 – Uporabnost – Merila in house – Zahteva po minimalni udeležbi zasebnega družbenika v kapitalu družbe z mešanim kapitalom – Posredna udeležba javnega naročnika v kapitalu zasebnega družbenika – Merila za izbiro.#Zadeva C-332/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0391: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 7. septembra 2022.#Postopek na predlog Boriss Cilevičs in drugi.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Satversmes tiesa.#Predhodno odločanje – Člen 49 PDEU – Svoboda ustanavljanja – Omejitev – Utemeljitev – Organizacija izobraževalnih sistemov – Visokošolske ustanove – Obveznost izvajati študijske programe v uradnem jeziku zadevne države članice – Člen 4(2) PEU – Nacionalna identiteta države članice – Zaščita in spodbujanje uradnega jezika države članice – Načelo sorazmernosti.#Zadeva C-391/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0352: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 1. avgusta 2022.#HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt. proti Magyar Nemzeti Bank.#Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Direktiva 2009/65/ES – Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) – Direktiva 2011/61/EU – Alternativni investicijski skladi (AIS) – Politike in prakse prejemkov direktorjev družbe za upravljanje KNPVP ali upravitelja alternativnega investicijskega sklada – Dividende, izplačane nekaterim vodstvenim članom – Pojem ,prejemki‘ – Člen 17(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Lastninska pravica.#Zadeva C-352/20.
Več o... »
CELEX:62021CJ0120: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 22. septembra 2022.#LB proti TO.#Predhodno odločanje – Socialna politika – Zaščita varnosti in zdravja delavcev – Organizacija delovnega časa – Člen 31(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Direktiva 2003/88/ES – Člen 7 – Pravica do plačanega letnega dopusta – Denarno nadomestilo za neizrabljen dopust po prenehanju delovnega razmerja – Zastaralni rok treh let – Začetek teka – Ustrezno obveščanje delavca.#Zadeva C-120/21.
Več o... »
CELEX:62021CJ0274: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 14. julija 2022.#EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. proti Republik Österreich in Bundesbeschaffung GmbH.#Predloga za sprejetje predhodne odločbe, ki ju je vložilo Bundesverwaltungsgericht.#Predhodno odločanje – Javna naročila – Uredba (EU) št. 1215/2012 – Neuporaba za postopke za izdajo začasne odredbe in revizijske postopke iz člena 2 Direktive 89/665/EGS ob neobstoju tujega elementa – Direktiva 2014/24/EU – Člen 33 – Izenačitev okvirnega sporazuma s pogodbo v smislu člena 2a(2) Direktive 89/665 – Nemožnost oddaje novega javnega naročila, če je bila količina in/ali največja vrednost zadevnih del, blaga ali storitev, določena z okvirnim sporazumom, že dosežena – Nacionalna ureditev, ki določa plačilo taks za dostop do sodišča v upravnih zadevah na področju javnih naročil – Obveznosti določitve in plačila taks za dostop do sodišča, dokler sodišče ne odloči o predlogu za izdajo začasne odredbe ali reviziji – Nepregleden postopek javnega razpisa – Načeli učinkovitosti in enakovrednosti – Polni učinek – Pravica do učinkovitega pravnega sredstva – Direktiva 89/665 – Členi 1, 2 in 2a – Člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Nacionalna ureditev, ki določa zavrženje zahtevka za revizijo v primeru neplačila taks za dostop do sodišča – Določitev ocenjene vrednosti javnega naročila.#Združeni zadevi C-274/21 in C-275/21.
Več o... »
CELEX:62021CJ0007: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 7. julija 2022.#LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG proti CB in drugim.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bezirksgericht Bleiburg.#Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Vročanje pisanj – Uredba (ES) št. 1393/2007 – Člen 8(1) – Enotedenski rok za uveljavljanje pravice do zavrnitve sprejema pisanja – Sklep o izvršbi, izdan v eni državi članici in v drugi državi članici vročen samo v jeziku prve države članice – Ureditev te prve države članice, ki določa osemdnevni rok za vložitev ugovora zoper ta sklep – Rok za vložitev ugovora, ki začne teči istočasno kot rok, določen za uveljavljanje pravice do zavrnitve sprejema pisanja – Člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Pravica do učinkovitega pravnega sredstva.#Zadeva C-7/21.
Več o... »