Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62020CJ0502: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 2. septembra 2021.#TP proti Institut des Experts en Automobiles.#Predhodno odločanje – Svoboda ustanavljanja – Svoboda opravljanja storitev – Priznavanje poklicnih kvalifikacij – Direktiva 2005/36/ES – Člen 5(2) – Izvedenec avtomobilske stroke s sedežem v eni od držav članic, ki se premakne na ozemlje države članice gostiteljice zaradi občasnega in priložnostnega opravljanja svojega poklica – Zavrnitev poklicnega organa države članice gostiteljice, v kateri je imel sedež pred tem, da bi ga vpisal v register občasnih in priložnostnih ponudnikov storitev – Pojem ,občasna in priložnostna storitev‘.#Zadeva C-502/20.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0854: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 2. septembra 2021.#Vodafone GmbH proti Bundesrepublik Deutschland.#Predhodno odločanje – Elektronske komunikacije – Uredba (EU) 2015/2120 – Člen 3 – Dostop do odprtega interneta – Člen 3(1) – Pravice končnih uporabnikov – Člen 3(2) – Prepoved sporazumov in poslovnih praks, s katerimi se omejuje uveljavljanje pravic končnih uporabnikov – Člen 3(3) – Obveznost enake in nediskriminatorne obravnave prometa – Možnost uvedbe ukrepov za razumno upravljanje prometa – Dodatna tarifna opcija, imenovana ,ničelna tarifa‘ – Izključitev ,ničelne tarife‘ med gostovanjem.#Zadeva C-854/19.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0406: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 9. septembra 2021.#Phantasialand proti Finanzamt Brühl.#Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 98 – Možnost držav članic, da uporabijo nižjo stopnjo DDV za nekatere dobave blaga in opravljanje storitev – Priloga III, točka 7 – Vstopnina za zabavišča in sejme – Načelo davčne nevtralnosti – Storitve, ki jih opravljajo stacionarna in potujoča zabavišča – Primerljivost – Okvir – Stališče povprečnega potrošnika – Sodno izvedensko mnenje.#Zadeva C-406/20.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0294: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 9. septembra 2021.#GE Auto Service Leasing GMBH proti Tribunal Económico Administrativo Central.#Predhodno odločanje – Harmonizacija zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Osma direktiva 79/1072/EGS – Členi 3, 6 in 7 – Postopki za vračilo davka na dodano vrednost (DDV) – Davčni zavezanci, katerih sedež ni na ozemlju države – Zavrnitev vračila plačanega DDV – Dokumenti, ki utemeljujejo pravico do vračila – Nepredložitev dokazil v določenem roku.#Zadeva C-294/20.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0449: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 9. septembra 2021.#Real Vida Seguros SA proti Autoridade Tributária e Aduaneira.#Predhodno odločanje – Obdavčenje – Člen 63 PDEU – Prosti pretok kapitala – Davek od dohodkov – Dividende na podlagi delnic, ki kotirajo na borzi – Davčna ugodnost, ki velja za dividende na podlagi delnic, ki kotirajo na nacionalnem borznem trgu – Različno obravnavanje – Objektivno razlikovalno merilo – Omejitev – Člen 65 PDEU – Objektivno primerljiva položaja – Upravičenost – Povsem gospodarski cilj.#Zadeva C-449/20.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0337: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 2. septembra 2021.#DM in LR proti Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) – Alpes-Provence.#Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaje – Plačilne storitve na notranjem trgu – Direktiva 2007/64/ES – Člena 58 in 60 – Uporabnik plačilnih storitev – Obveščanje o neodobrenih plačilnih transakcijah – Odgovornost ponudnika plačilnih storitev za te transakcije – Tožba zaradi ugotovitve odgovornosti, ki jo vloži porok uporabnika plačilnih storitev.#Zadeva C-337/20.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0208: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 9. septembra 2021.##Predhodno odločanje – Člen 20(2)(a) PDEU – Člen 47, drugi odstavek, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Uredba (ES) št. 1206/2001 – Sodelovanje med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah – Člen 1(1)(a) – Uredba (EU) št. 1215/2012 – Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Člen 5(1) – Neplačane terjatve – Sodne odločbe – Plačilni nalogi – Vročitev – Dolžnik, ki prebiva na neznanem naslovu v državi članici, ki ni država članica, pred katere sodiščem poteka postopek.#Združeni zadevi C-208/20 in C-256/20.
Več o tem»
CELEX:62018CJ0546: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 9. septembra 2021.#FN in drugi proti Übernahmekommission.#Predhodno odločanje – Pravo družb – Ponudbe za prevzem – Direktiva 2004/25/ES – Člen 5 – Obvezna ponudba – Člen 4 – Nadzorni organ – Pravnomočna odločba o ugotovitvi kršitve obveznosti predložitve ponudbe za prevzem – Zavezujoč učinek te odločbe v okviru poznejšega upravnega prekrškovnega postopka, ki ga je začel isti organ – Načelo učinkovitosti prava Unije – Splošna načela prava Unije – Pravica do obrambe – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člena 47 in 48 – Pravica do molka – Domneva nedolžnosti – Dostop do neodvisnega in nepristranskega sodišča.#Zadeva C-546/18.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0100: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. septembra 2021.#XY proti Hauptzollamt B.#Predhodno odločanje – Obdavčenje – Obdavčitev energentov in električne energije – Direktiva 2003/96/ES – Člen 17(1)(a) – Znižanja davkov na porabo energentov in električne energije v korist podjetij, ki opravljajo energetsko intenzivne dejavnosti – Fakultativno znižanje – Pravila v zvezi z vračilom davkov, pobranih ob kršitvi določb nacionalnega prava, ki so bile sprejete na podlagi možnosti, ki jo imajo države članice na podlagi te direktive – Plačilo obresti – Načelo enakega obravnavanja.#Zadeva C-100/20.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0855: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. septembra 2021.#G. Sp. z o.o. proti Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.#Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 69 – Obveznost obračuna DDV – Pridobitev goriva znotraj Skupnosti – Obveznost vnaprejšnjega plačila DDV – Člen 206 – Pojem ,vmesno plačilo‘ – Člen 273 – Pravilno pobiranje DDV in boj proti utajam – Manevrski prostor držav članic.#Zadeva C-855/19.
Več o tem»

Želite prejemati novice o davkih ?

Naroči se na novice ZDSS (informacije iz sodišč, FURS, ZDSS….). Novice boste prejemali 3 x tedensko 

Vse novice ZDSS – po VIRIH:

ZDSS pošilja novice 3 x tedensko in sicer v ponedeljek, sredo in petek.