Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62020CJ0192: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 10. junija 2021.#Prima banka Slovensko a.s. proti HD.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajský súd v Prešove.#Predhodno odločanje – Varstvo potrošnikov – Direktiva 93/13/EGS – Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah – Področje uporabe – Člen 1(2) – Obvezni nacionalni zakoni – Predčasna zapadlost kreditne pogodbe – Kumuliranje obresti kredita in zamudnih obresti.#Zadeva C-192/20.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0901: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 10. junija 2021.#CF in DN proti Bundesrepublik Deutschland.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg.#Predhodno odločanje – Skupna politika na področju azila in subsidiarne zaščite – Direktiva 2011/95/EU – Pogoji za priznanje subsidiarne zaščite – Člen 15(c) – Pojem ‚resna in individualna grožnja‘ življenju ali telesni celovitosti civilista zaradi vsesplošnega nasilja v situacijah mednarodnega ali notranjega oboroženega spopada – Nacionalna ureditev, ki določa zahtevo po minimalnem številu (mrtvih in ranjenih) civilnih žrtev v zadevni regiji.#Zadeva C-901/19.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0279: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 10. junija 2021.#The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs proti WR.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal.#Predhodno odločanje – Splošni režim za trošarino – Direktiva 2008/118/ES – Člen 33(3) – Blago, ,dano v porabo‘ v eni državi članici in skladiščeno v komercialne namene v drugi državi članici – Oseba, ki postane zavezanec za plačilo trošarine za to blago – Oseba, ki skladišči blago za dobavo v drugo državo članico – Prevoznik blaga.#Zadeva C-279/19.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0762: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 3. junija 2021.#SIA “CV-Online Latvia” proti SIA “Melons”.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija.#Predhodno odločanje – Pravno varstvo baz podatkov – Direktiva 96/9/ES – Člen 7 – Pravica sui generis izdelovalcev baz podatkov – Prepoved vsem tretjim osebam, da ‚jemljejo izvlečke‘ ali ‚ponovno uporabijo‘ celotno vsebino baze podatkov ali njenega bistvenega dela brez dovoljenja izdelovalca – Baza podatkov, ki je prosto dostopna na spletu – Metaiskalnik, specializiran za iskanje objav prostih delovnih mest – Jemanje izvlečkov in/ali ponovna uporaba vsebine baze podatkov – Škoda za znatno naložbo v pridobivanje, preverjanje ali predstavljanje vsebine baze podatkov.#Zadeva C-762/19.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0039: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 3. junija 2021.#Staatssecretaris van Financiën proti Jumbocarry Trading GmbH.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden.#Predhodno odločanje – Uredba (EU) št. 952/2013 – Carinski zakonik Unije – Člen 22(6), prvi pododstavek, v povezavi s členom 29 – Sporočitev razlogov zadevni osebi pred sprejetjem odločbe, ki bi imela negativne posledice zanjo – Člen 103(1) in člen 103(3)(b) – Zastaranje carinskega dolga – Rok za obvestitev o carinskem dolgu – Zadržanje teka roka – Člen 124(1)(a) – Ugasnitev carinskega dolga v primeru zastaranja – Časovna uporaba določbe, ki določa razloge za zadržanje – Načeli pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj.#Zadeva C-39/20.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0210: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 3. junija 2021.#Rad Service Srl Unipersonale in drugi proti Del Debbio SpA in drugim.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato.#Predhodno odločanje – Oddaja javnih naročil storitev, preskrbe in gradenj – Direktiva 2014/24/EU – Potek postopka – Izbor udeležencev in oddaja javnih naročil – Člen 63 – Ponudnik, ki uporabi zmogljivosti drugega subjekta za izpolnitev zahtev javnega naročnika – Člen 57(4), (6) in (7) – Lažne izjave tega subjekta – Izključitev navedenega ponudnika, ne da bi mu bilo naloženo ali dovoljeno, da navedeni subjekt zamenja – Načelo sorazmernosti.#Zadeva C-210/20.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0931: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 3. junija 2021.#Titanium Ltd proti Finanzamt Österreich.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzgericht.#Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člena 43 in 45 – Direktiva 2006/112/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2008/8/ES – Členi 44, 45 in 47 – Opravljanje storitev – Kraj, ki je davčno upoštevna navezna okoliščina – Pojem ,stalna poslovna enota‘ – Najem nepremičnine v državi članici – Lastnik nepremičnine s sedežem na otoku Jersey.#Zadeva C-931/19.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0182: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 3. junija 2021.#BE in DT proti Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava in drugim.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Suceava.#Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Pravica do odbitka – Popravki odbitkov – Stečajni postopek – Nacionalna ureditev, ki določa obvezno zavrnitev odbitkov DDV, ki se nanašajo na obdavčljive transakcije, opravljene pred začetkom tega postopka.#Zadeva C-182/20.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0822: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 3. junija 2021.#Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov in Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Sibiu proti Flavourstream SRL.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Alba Iulia.#Predhodno odločanje – Carinska unija – Skupna carinska tarifa – Kombinirana nomenklatura – Tarifna uvrstitev – Tarifne podštevilke 1702 90 95, 2912 49 00 in 3824 90 92 – Vodna raztopina.#Zadeva C-822/19.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0910: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 3. junija 2021.#Bankia SA proti Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS).#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo.#Predhodno odločanje – Direktiva 2003/71/ES – Prospekt ob javni ponudbi vrednostnih papirjev ali ob sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje – Člen 3(2) – Člen 6 – Ponudba, naslovljena hkrati na male vlagatelje in na dobro poučene vlagatelje – Vsebina informacij, navedenih v prospektu – Tožba za ugotovitev odgovornosti – Mali vlagatelji in dobro poučeni vlagatelji – Poznavanje ekonomskega položaja izdajatelja.#Zadeva C-910/19.
Več o tem»

Želite prejemati novice o davkih ?

Naroči se na novice ZDSS (informacije iz sodišč, FURS, ZDSS….). Novice boste prejemali 3 x tedensko 

Vse novice ZDSS – po VIRIH:

ZDSS pošilja novice 3 x tedensko in sicer v ponedeljek, sredo in petek.