Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

UPRS Sodba I U 1677/2019-13
Oseba ima možnost vstopiti v postopek tudi po izdaji prvostopenjske odločbe, vendar le, če odločba posega v njene pravice ali pravne koristi. V takem primeru lahko v roku, ki je določen za stranko, pritožbo. Iz prvega odstavka 229. člena ZUP izhaja, da ima zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, stranka pravico pritožbe. Pritožbo lahko vloži tudi vsaka druga oseba, če odločba posega v njena pravice ali pravne koristi.
Več o... »
UPRS Sodba I U 2627/2017-12
Račun tudi po presoji sodišča, enako kot ugotavljata že davčna organa, ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa 82. člen ZDDV-1 za vsebino računa, obenem pa predložene listine, kot izhaja iz izpodbijane odločbe, tudi ne izkazujejo, da so bile zaračunane storitve dejansko opravljene, kar je sicer osnovni pogoj za priznanje pravice do odbitka vstopnega DDV, ki ga je tožeča stranka uveljavljala v davčnem obračunu in ki ji ga skladno s povedanim ni mogoče priznati.
Več o... »
CELEX:62018CA0764: Zadeva C-764/18: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 27. januarja 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Supremo – Španija) – Ayuntamiento de Pamplona/Orange España SAU (Predhodno odločanje – Odobritev elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev – Občinska pristojbina za zasedanje ali uporabo javnega dobra – Direktiva 2002/20/ES – Uporaba za podjetja, ki opravljajo storitve fiksne telefonije in dostopa do interneta – Pojma „elektronska komunikacijska omrežja“ in „elektronske komunikacijske storitve“ – Člen 12 – Upravne pristojbine – Člen 13 – Dajatve za pravice uporabe in za pravice do vgradnje naprav – Področje uporabe – Omejitve izvajanja pravice držav članic do obdavčitve)
Več o... »
CELEX:62019CA0787: Zadeva C-787/19: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 27. januarja 2021 – Evropska komisija/Republika Avstrija (Neizpolnitev obveznosti države – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Členi od 306 do 310 – Posebna ureditev za potovalne agencije – Uporaba za vse vrste strank – Nacionalna zakonodaja, ki izključuje storitve potovalnih agencij, ki se opravijo za davčne zavezance, ki te storitve uporabljajo za svoje podjetje – Člen 73 – Davčna osnova – Določitev pavšalne davčne osnove za skupine storitev ali za vse storitve, opravljene v nekem davčnem obdobju – Nezdružljivost)
Več o... »
CELEX:62019CA0422: Združeni zadevi C-422/19 in C-423/19: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 26. januarja 2021 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht – Nemčija) – Johannes Dietrich (C-422/19), Norbert Häring (C-423/19)/Hessischer Rundfunk (Predhodno odločanje – Ekonomska in monetarna politika – Člen 2(1) in člen 3(1)(c) PDEU – Monetarna politika – Izključna pristojnost Unije – Člen 128(1) PDEU – Protokol št. 4 o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke – Člen 16, prvi odstavek – Pojem „zakonito plačilno sredstvo“ – Učinki – Obveznost sprejemanja eurobankovcev – Uredba (ES) št. 974/98 – Možnost držav članic, da določijo omejitve pri plačilih z eurobankovci in eurokovanci – Pogoji – Regionalna ureditev, ki izključuje gotovinsko plačilo prispevka za RTV regionalnemu organu javnega prava za radiodifuzijo)
Več o... »