Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62011CA0011: Zadeva C-11/11: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 26. februarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Air France proti Heinz-Gerke Folkerts, Luz-Tereza Folkerts (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Zračni promet — Uredba (ES) št. 261/2004 — Člena 6 in 7 — Povezovalni let(i) — Ugotovitev zamude ob prihodu v končni namembni kraj — Zamuda, ki traja tri ure ali več — Pravica potnikov do odškodnine)
Več o... »
CELEX:62014CJ0209_SUM: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 2. julija 2015.#NLB Leasing d.o.o. proti Republiki Sloveniji.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije.#Predhodno odločanje – DDV – Direktiva 2006/112/ES – Dobava blaga ali opravljanje storitev – Pogodba o finančnem leasingu – Vračilo nepremičnine, ki je predmet pogodbe o finančnem leasingu, leasingodajalcu – Pojem ‚preklic naročila, zavrnitev, celotno ali delno neplačilo‘ – Pravica leasingodajalca do zmanjšanja davčne osnove – Dvojno obdavčevanje – Ločene dobave – Načelo davčne nevtralnosti.#Zadeva C-209/14.
Več o... »
CELEX:62014CO0585_INF: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 3. septembra 2015.#Petru Chiş in Aurel Moldovan proti Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj ter Sergiu Octav Constantinescu proti Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj.#Predlogi za sprejetje predhodne odločbe, ki jih je vložilo Curtea de Apel Cluj.#Predhodno odločanje – Notranja obdavčenja – Člen 110 PDEU – Dajatev, ki jo država članica pobira za motorna vozila ob njihovi prvi registraciji ali ob prvem prenosu lastninske pravice – Davčna nevtralnost za rabljena motorna vozila iz drugih držav članic in enakovrstna motorna vozila, ki so na voljo na nacionalnem trgu.#Združene zadeve C-585/14, C-587/14 in C-588/14.
Več o... »
CELEX:62014CJ0076_SUM: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 14. aprila 2015.#Mihai Manea proti Instituția Prefectului județul Brașov – Serviciul public comunitar regim de permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Braşov.#Predhodno odločanje – Notranja obdavčenja – Člen 110 PDEU – Dajatev, ki jo država članica pobira za motorna vozila ob njihovi prvi registraciji ali ob prvem prenosu lastninske pravice – Nevtralnost za rabljena motorna vozila iz drugih držav članic in enakovrstna motorna vozila, ki so na voljo na nacionalnem trgu.#Zadeva C-76/14.
Več o... »
CELEX:62013CJ0657_SUM: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. maja 2015.#Verder LabTec GmbH & Co. KG proti Finanzamt Hilden.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Düsseldorf.#Predhodno odločanje – Obdavčenje – Svoboda ustanavljanja – Člen 49 PDEU – Omejitve – Postopno pobiranje davka na nerealiziran kapitalski dobiček – Ohranitev razdelitve davčne pristojnosti med državami članicami – Sorazmernost.#Zadeva C-657/13.
Več o... »
CELEX:62013CJ0560_SUM: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 21. maja 2015.#Finanzamt Ulm proti Ingeborg Wagner-Raith.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof.#Predhodno odločanje – Prosti pretok kapitala – Odstopanje – Pretok kapitala, ki se nanaša na opravljanje finančnih storitev – Nacionalna ureditev, ki določa pavšalno obdavčitev dohodkov iz kapitala iz deležev v tujih investicijskih skladih – Črni skladi.#Zadeva C-560/13.
Več o... »
CELEX:62014CJ0005_SUM: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 4. junija 2015.#Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH proti Hauptzollamt Osnabrück.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg.#Predhodno odločanje – Člen 267 PDEU – Vmesni postopek ocene ustavnosti – Presoja združljivosti nacionalnega zakona s pravom Evropske unije in z ustavo zadevne države članice – Možnost nacionalnega sodišča, da pri Sodišču vloži predlog za sprejetje predhodne odločbe – Nacionalna ureditev, ki določa pobiranje davka na uporabo jedrskega goriva – Direktivi 2003/96/ES in 2008/118/ES – Člen 107 PDEU – Členi 93 AE, 191 AE in 192 AE.#Zadeva C-5/14.
Več o... »
CELEX:62014CO0202_INF: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 4. decembra 2014.#Adiamix SAS proti Direction départementale des finances publiques de l’Orne.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo cour administrative d’appel de Nantes.#Predhodno odločanje – Državne pomoči – Uredba (ES) št. 659/1999 – Člen 1(b)(v) – Davčne oprostitve v korist podjetij v težavah – Odločba Komisije, s katero je shema pomoči razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom – Izterjava posameznih pomoči, ki so bile dodeljene iz naslova sheme pomoči – Presoja veljavnosti odločbe Komisije – Pojma „veljavna pomoč“ in „nova pomoč“.#Zadeva C‑202/14.
Več o... »