Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62013CJ0589_SUM: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 17. septembra 2015.#Postopek na predlog F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof.#Predhodno odločanje – Prosti pretok kapitala – Člen 56 ES – Vmesna obdavčitev dohodkov nacionalne ustanove iz kapitala in iz odsvojitve deležev – Zavrnitev pravice, da se od davčne osnove odštejejo donacije v korist prejemnikov nerezidentov, ki na podlagi konvencije o izogibanju dvojnega obdavčenja niso obdavčeni v državi članici, v kateri je obdavčena ustanova.#Zadeva C-589/13.
Več o... »
CELEX:62014CJ0010_SUM: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 17. septembra 2015.#J.B.G.T. Miljoen in drugi proti Staatssecretaris van Financiën.#Predlogi za sprejetje predhodne odločbe, ki jih je vložilo Hoge Raad der Nederlanden.#Predhodno odločanje – Neposredno obdavčenje – Člena 63 PDEU in 65 PDEU – Prosti pretok kapitala – Obdavčitev dividend portfeljev delnic – Pri viru odtegnjeni davek – Omejitev – Dokončna davčna obremenitev – Elementi za primerjavo davčnih obremenitev davčnih zavezancev rezidentov in davčnih zavezancev nerezidentov – Primerljivost – Upoštevanje dohodnine ali davka od dohodkov pravnih oseb – Konvenciji o izogibanju dvojnemu obdavčevanju – Nevtralizacija omejitve s sporazumom.#Združene zadeve C-10/14, C-14/14 in C-17/14.
Več o... »
CELEX:62014CJ0386_SUM: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 2. septembra 2015.#Groupe Steria SCA proti Ministère des Finances et des Comptes publics.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour administrative d’appel de Versailles.#Predhodno odločanje – Davčna zakonodaja – Svoboda ustanavljanja – Direktiva 90/435/EGS – Člen 4(2) – Čezmejna razdelitev dividend – Davek od dohodkov pravnih oseb – Obdavčenje skupin (francoska ‚intégration fiscale‘) – Oprostitev od obdavčenja dividend, ki so jih izplačale hčerinske družbe, ki so del povezane davčne skupine – Pogoj rezidentstva – Dividende, ki so jih izplačale hčerinske družbe nerezidentke – Stroški in izdatki v zvezi z deleži, ki jih ni mogoče odbiti.#Zadeva C-386/14.
Več o... »
CELEX:62019CA0791: Zadeva C-791/19: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 15. julija 2021 – Evropska komisija/Republika Poljska (Neizpolnitev obveznosti države – Disciplinska ureditev za sodnike – Pravna država – Neodvisnost sodnikov – Učinkovito sodno varstvo na področjih, ki so zajeta s pravom Unije – Člen 19(1), drugi pododstavek, PEU – Člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Disciplinske kršitve zaradi vsebine sodnih odločb – Neodvisna in z zakonom ustanovljena disciplinska sodišča – Spoštovanje razumnega roka in pravice do obrambe v disciplinskih postopkih – Člen 267 PDEU – Omejitev pravice in obveznosti nacionalnih sodišč, da pri Sodišču vlagajo predloge za sprejetje predhodne odločbe)
Več o... »
CELEX:62021CN0478: Zadeva C-478/21 P: Pritožba, ki so jo 2. avgusta 2021 vložile China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, Cangzhou Qinghong Foundry Co. Ltd, Botou City Qinghong Foundry Co. Ltd, Lingshou County Boyuan Foundry Co. Ltd, Handan Qunshan Foundry Co. Ltd, Heping Cast Co. Ltd Yi County, Hong Guang Handan Cast Foundry Co. Ltd, Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd, Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory, Tangxian Hongyue Machinery Accessory Foundry Co. Ltd zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti razširjeni senat) z dne 19. maja 2021 v zadevi T-254/18, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products in drugi/Komisija
Več o... »