Prikaz poizvedbe - ZDSS

CELEX:62021CJ0168: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 14. julija 2022.#KL.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija).#Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Okvirni sklep 2002/584/PNZ – Člen 2(4) – Pogoj dvojne kaznivosti dejanja – Člen 4, točka 1 – Razlog za fakultativno neizvršitev evropskega naloga za prijetje – Preverjanje, ki ga opravi izvršitveni pravosodni organ – Dejanja, ki po pravu izvršitvene države članice deloma pomenijo kaznivo dejanje – Člen 49(3) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Načelo sorazmernosti kaznivih dejanj in kazni.#Zadeva C-168/21.
Več o novici ZDSS»
CELEX:62021CJ0120: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 22. septembra 2022.#LB proti TO.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgericht.#Predhodno odločanje – Socialna politika – Zaščita varnosti in zdravja delavcev – Organizacija delovnega časa – Člen 31(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Direktiva 2003/88/ES – Člen 7 – Pravica do plačanega letnega dopusta – Denarno nadomestilo za neizrabljen dopust po prenehanju delovnega razmerja – Zastaralni rok treh let – Začetek teka – Ustrezno obveščanje delavca.#Zadeva C-120/21.
Več o novici ZDSS»
CELEX:62020CJ0633: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 29. septembra 2022.#Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. proti TC Medical Air Ambulance Agency GmbH.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof.#Predhodno odločanje – Svoboda ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev – Enotni zavarovalniški trg – Direktiva 2002/92/ES – Pojem ,zavarovalni posrednik‘ – Dejavnost ,zavarovalnega posredovanja‘ – Direktiva (EU) 2016/97 – Dejavnost ,distribucije zavarovalnih produktov‘ – Področje uporabe navedenih direktiv – Pristop k skupinskemu zavarovanju – Prenos pravic iz zavarovalne pogodbe – Zavarovalne storitve v primeru bolezni ali nezgode v tujini – Plačilo, ki ga plača član za pridobljeno zavarovalno kritje – Varstvo potrošnikov – Enaka obravnava zavarovalnih posrednikov.#Zadeva C-633/20.
Več o novici ZDSS»
CELEX:62020CJ0597: Judgment of the Court (Third Chamber) of 29 September 2022.#Polskie Linie Lotnicze “LOT” SA v Budapest Főváros Kormányhivatala.#Request for a preliminary ruling from the Fővárosi Törvényszék.#Reference for a preliminary ruling – Air transport – Regulation (EC) No 261/2004 – Article 16 – Compensation and assistance to passengers – Task of the national body responsible for the enforcement of that regulation – National legislation conferring on that body the power to order an air carrier to pay compensation due to a passenger – Charter of Fundamental Rights of the European Union – Article 47 – Right to seek remedy before a tribunal.#Case C-597/20.
Več o novici ZDSS»
CELEX:62020CJ0332: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 1. avgusta 2022.#Roma Multiservizi spa in Rekeep spa proti Roma Capitale in Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato.#Predhodno odločanje – Javna naročila – Koncesijske pogodbe – Ustanovitev družbe z mešanim kapitalom – Oddaja upravljanja ,storitve integriranega izobraževanja‘ tej družbi – Določitev zasebnega družbenika v skladu z razpisnim postopkom – Direktiva 2014/23/EU – Člen 38 – Direktiva 2014/24/EU – Člen 58 – Uporabnost – Merila in house – Zahteva po minimalni udeležbi zasebnega družbenika v kapitalu družbe z mešanim kapitalom – Posredna udeležba javnega naročnika v kapitalu zasebnega družbenika – Merila za izbiro.#Zadeva C-332/20.
Več o novici ZDSS»
CELEX:62020CJ0391: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 7. septembra 2022.#Postopek na predlog Boriss Cilevičs in drugi.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Satversmes tiesa.#Predhodno odločanje – Člen 49 PDEU – Svoboda ustanavljanja – Omejitev – Utemeljitev – Organizacija izobraževalnih sistemov – Visokošolske ustanove – Obveznost izvajati študijske programe v uradnem jeziku zadevne države članice – Člen 4(2) PEU – Nacionalna identiteta države članice – Zaščita in spodbujanje uradnega jezika države članice – Načelo sorazmernosti.#Zadeva C-391/20.
Več o novici ZDSS»
CELEX:62021CO0307: Order of the Court (Eighth Chamber) of 27 September 2022.#AB and Others v Ryanair DAC.#Reference for a preliminary ruling – Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Air transport – Regulation (EC) No 261/2004 – Common rules on compensation and assistance to passengers in the event of cancellation or long delay of flights – Article 5(1)(c) – Right to compensation if flight is cancelled – Contract for carriage concluded through an online travel agent – Information on the cancellation of the flight communicated by means of an email address automatically generated by the travel agent – Failure to ensure that the passenger was properly informed.#Case C-307/21.
Več o novici ZDSS»