Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

sodba I U 734/2010
Zavarovalne premije, ki jih delodajalec plača v korist delavca, predstavljajo boniteto, ne glede na to, ali delavec takrat že pridobi pravico iz naslova zavarovanja ali ne.

Pravilno je stališče tožene stranke, da na pravilnost in zakonitost izpodbijane odločbe dejstva, ki nastanejo po letu, na katero se nanaša odmera (razveljavitev zavarovalne pogodbe in vrnitev zavarovalnih premij delodajalcu), ne morejo vplivati. Vendar pa je, skladno s stališčem revizijskega sodišča, v obravnavanem primeru treba upoštevati, da gre za obnovo odmere dohodnine za leto 1996, začeto v letu 1998 in torej po tem, ko je do razveljavitve zavarovalne pogodbe in vrnitve premij že prišlo, in je zato nesmiselno, da bi se v postopku obnove navedena dejstva, ki bi jih tožnik sicer lahko uveljavljal na podlagi 126. člena ZDavP, na njegov ugovor ne upoštevala že v obnovljenem postopku odmere dohodnine.

Več o... »
sodba U 1019/2008
V obravnavanem primeru je sporno vprašanje vrednosti zalog po stanju na dan 31. 12. 1997 oziroma vprašanje utemeljenosti zmanjšanja vrednosti zalog, ki ga tožeča stranka utemeljuje z reklamacijo kupca. Sama vsebina reklamacijskega zapisnika (kot je povzeta v izpodbijani odločbi) tudi po presoji sodišča ne predstavlja zadostne podlage za sklep, da gre za zalogo, ki je brez vsakršne vrednosti, kot trdi tožeča stranka. Že iz zapisnika namreč izhaja, da zavrnitev prevzema s strani kupca ni dokončna. Navedeno, neizkazano trditev tožeče stranke pa negirajo tudi poslovni dogodki, nastali v letu 1998.
Več o... »
UPRS Delna sodba in sklep I U 379/2020-25
Davčni organ po presoji sodišča v obravnavanem primeru ni bil zavezan pristopiti k cenitvi knjiženih odhodkov. Po 4. alineji prvega odstavka 68. člena ZDavP-2 lahko davčni organ ugotovi predmet obdavčitve s cenitvijo in na tej podlagi odmeri davek, če ugotovi, da napovedani prihodki oziroma prihodki, izkazani v obračunu davka, niso sorazmerni napovedanim odhodkom oziroma odhodkom, izkazanim v davčnem obračunu, razen če davčni zavezanec navede upravičene razloge. Glede na to, da je bilo ugotovljeno, da sporni odhodki ne izpolnjujejo pogojev za davčno priznanje, je davčni organ te odhodke lahko v celoti opredelil kot davčno nepriznane. S cenitvijo namreč ni mogoče ugotavljati upravičenosti oziroma potrebnosti odhodkov v smislu 29. člena ZDDPO-2.
Več o... »
CELEX:62020CJ0051: Judgment of the Court (Second Chamber) of 20 January 2022.#European Commission v Hellenic Republic.#Failure of a Member State to fulfil obligations – State aid – Aid declared unlawful and incompatible with the internal market – Obligation of recovery – Judgment of the Court establishing the failure of a Member State to fulfil its obligations – Non-compliance – Failure to comply with the obligation to recover unlawful and incompatible aid – Financial penalties – Proportionality and dissuasiveness – Periodic penalty payment – Lump sum – Ability to pay – Weighting of the Member State’s voting rights in the European Parliament.#Case C-51/20.
Več o... »
sodba I U 1812/2009
Tožnica ima sicer prav, ko navaja, da v nobenem predpisu ni določeno, kakšna mora biti vsebina potnega naloga. Je pa v SRS 39, ki vsebuje računovodske rešitve za male samostojne podjetnike, določeno, da morajo knjižbe v poslovnih knjigah temeljiti na verodostojnih listinah (SRS 39.18). Vsebinsko enako določbo vsebujeta tudi SRS 21 in SRS 22. Knjigovodska listina je verodostojna, če se pri njenem kontroliranju pokaže, da lahko strokovna oseba, ki ni sodelovala v poslovnem dogodku, na njeni podlagi popolnoma jasno in brez dvomov spozna naravo in obseg poslovnega dogodka. Te določbe v celoti veljajo tudi za potni nalog in obračun potnih stroškov v zvezi z upoštevanjem izplačil kilometrine delavcem kot davčno priznanih odhodkov zavezanca.
Več o... »
CELEX:62020CJ0165: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 20 January 2022.#ET en tant que liquidateur de Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (AB KG) v Bundesrepublik Deutschland.#Reference for a preliminary ruling – Scheme for greenhouse gas emission allowance trading – Directive 2003/87/EC – Article 3e – Inclusion of aviation activities – Directive 2008/101/EC – Allocation and issue of allowances free of charge to aircraft operators – Cessation, by such an operator, of its activities due to insolvency – Decision of the competent national authority refusing to issue allowances to the insolvency administrator of the company in liquidation.#Case C-165/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0090: Judgment of the Court (Second Chamber) of 20 January 2022.#Apcoa Parking Danmark A/S v Skatteministeriet.#Reference for a preliminary ruling – Common system of value added tax (VAT) – Directive 2006/112/EC – Article 2(1)(c) – Scope – Taxable transactions – Activities carried out by a company incorporated under private law – Operation of car parks on private land – Control fees levied by that company in the event of failure by the motorists to comply with the general terms and conditions for use of those car parks – Characterisation – Economic and commercial realities of the transactions.#Case C-90/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0432: Judgment of the Court (Third Chamber) of 20 January 2022.#ZK v Landeshauptmann von Wien.#Reference for a preliminary ruling – Area of freedom, security and justice – Immigration policy – Directive 2003/109/EC – Article 9(1)(c) – Loss of the status of long-term resident third-country national – Absence from the territory of the European Union for a period of 12 consecutive months – Interruption of that period of absence – Irregular and short-term stays in the territory of the European Union.#Case C-432/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0051:           Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 20. Januar 2022.#Europäische Kommission gegen Hellenische Republik.#Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats – Staatliche Beihilfen – Für rechtswidrig und mit dem Binnenmarkt unvereinbar erklärte Beihilfen – Rückforderungspflicht – Urteil des Gerichtshofs, mit dem die Vertragsverletzung festgestellt wird – Nichtdurchführung – Nichterfüllung der Pflicht zur Rückforderung rechtswidriger und unvereinbarer Beihilfen – Finanzielle Sanktionen – Verhältnismäßiger und abschreckender Charakter – Zwangsgeld – Pauschalbetrag – Zahlungsfähigkeit – Gewichtung der Stimmen des Mitgliedstaats im Europäischen Parlament.#Rechtssache C-51/20.
This document does not exist in English.
Več o... »