Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62021CJ0054: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. novembra 2022.#Konsorcjum: ANTEA POLSKA S.A., „Pectore-Eco” sp. z o.o., Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy proti Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajowa Izba Odwoławcza.#Predhodno odločanje – Javna naročila – Direktiva 2014/24/EU – Načela za oddajo naročil – Člen 18 – Preglednost – Člen 21 – Zaupnost – Prilagoditev teh načel v nacionalni zakonodaji – Pravica do dostopa do bistvene vsebine informacij, ki so jih predložili ponudniki glede svojih izkušenj in referenc, o osebah, predlaganih za izvedbo naročila, ter o zasnovi predvidenih projektov in opisu načina izvedbe – Člen 67 – Merila za oddajo javnega naročila – Merila v zvezi s kakovostjo predlaganih gradenj ali storitev – Zahteva po natančnosti – Direktiva 89/665/EGS – Člen 1(1) in (3) – Pravica do učinkovitega pravnega sredstva – Rešitev v primeru kršitve te pravice zaradi zavrnitve dostopa do nezaupnih podatkov.#Zadeva C-54/21.
Več o... »
CELEX:62020CJ0607: Judgment of the Court (First Chamber) of 17 November 2022.#GE Aircraft Engine Services Ltd v The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs.#Request for a preliminary ruling from the First-tier Tribunal (Tax Chamber).#Reference for a preliminary ruling – Common system of value added tax (VAT) – Directive 2006/112/EC – Article 26(1)(b) – Supply of services free of charge – Award of retail vouchers free of charge to staff of the taxable person’s business as part of an employee recognition and reward scheme – Transactions treated as supplies of services for consideration – Scope – Principle of fiscal neutrality.#Case C-607/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0607: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 17. novembra 2022.#GE Aircraft Engine Services Ltd proti The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo First-tier Tribunal (Tax Chamber).#Predhodno odločanje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 26(1)(b) – Brezplačno opravljanje storitev – Brezplačna dodelitev nakupnih bonov osebju podjetja davčnega zavezanca v okviru programa priznavanja in nagrajevanja – Transakcije, ki se štejejo za opravljanje storitev za plačilo – Obseg – Načelo davčne nevtralnosti.#Zadeva C-607/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0204: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 17 November 2022.#Bayer Intellectual Property GmbH v kohlpharma GmbH.#Request for a preliminary ruling from the Landgericht Hamburg.#Reference for a preliminary ruling – Intellectual property – Trade marks – Directive (EU) 2015/2436 – Approximation of the laws of the Member States relating to trade marks – Article 10(2) – Rights conferred by a trade mark – Article 15 – Exhaustion of the rights conferred by a trade mark – Parallel import of medicinal products – Repackaging of the product bearing the mark – New outer packaging – Opposition by the proprietor of the mark – Artificial partitioning of the markets between Member States – Medicinal products for human use – Directive 2001/83/EC – Article 47a – Safety features – Replacement – Equivalent features – Delegated Regulation (EU) 2016/161 – Article 3(2) – Anti-tampering device – Unique identifier.#Case C-204/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0147: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 17 November 2022.#Novartis Pharma GmbH v Abacus Medicine A/S.#Request for a preliminary ruling from the Landgericht Hamburg.#Reference for a preliminary ruling – Intellectual property – EU trade mark – Regulation (EU) 2017/1001 – Article 9(2) – Rights conferred by a mark – Article 15 – Exhaustion of the rights conferred by a trade mark – Parallel import of medicinal products – Repackaging of the product bearing the mark – New outer packaging – Opposition by the proprietor of the mark – Artificial partitioning of the markets between Member States – Medicinal products for human use – Directive 2001/83/EC – Article 47a – Safety features – Replacement – Equivalent features – Delegated Regulation (EU) 2016/161 – Article 3(2) – Anti-tampering device – Unique identifier.#Case C-147/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0224: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 17 November 2022.#Merck Sharp & Dohme BV and Others v Abacus Medicine A/S and Others.#Request for a preliminary ruling from the Sø- og Handelsretten.#Reference for a preliminary ruling – Articles 34 and 36 TFEU – Free movement of goods – Intellectual property – Trade marks – Regulation (EU) 2017/1001 – EU trade mark – Article 9(2) – Article 15 – Directive (EU) 2015/2436 – Approximation of the laws of the Member States relating to trade marks – Article 10(2) – Article 15 – Rights conferred by a trade mark – Exhaustion of the rights conferred by a trade mark – Parallel import of medicinal products – Repackaging of the product bearing the mark – New outer packaging – Replacement of the trade mark appearing on the original outer packaging by another product name – Reaffixing of the trade mark of the proprietor specific to the product, to the exclusion of the other distinctive marks or signs appearing on that original outer packaging – Opposition by the proprietor of the mark – Artificial partitioning of the markets between Member States – Medicinal products for human use – Directive 2001/83/EC – Article 47a – Safety features – Replacement – Equivalent features – Delegated Regulation (EU) 2016/161 – Article 3(2) – Anti-tampering device.#Case C-224/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0224: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 17. novembra 2022.#Merck Sharp & Dohme BV in drugi proti Abacus Medicine A/S in drugi.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sø- og Handelsretten.#Predhodno odločanje – Člena 34 in 36 PDEU – Prosti pretok blaga – Intelektualna lastnina – Znamke – Uredba (EU) 2017/1001 – Znamka Evropske unije – Člen 9(2) – Člen 15 – Direktiva (EU) 2015/2436 – Približevanje zakonodaj držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami – Člen 10(2) – Člen 15 – Pravice iz znamke – Izčrpanje pravice iz znamke – Vzporedni uvoz zdravil – Prepakiranje z znamko označenega proizvoda – Nova zunanja ovojnina – Nadomestitev znamke, ki je na izvirni zunanji ovojnini, z drugim imenom proizvoda – Ponovna namestitev znamke imetnika, ki je značilna za proizvod, razen drugih znamk ali razlikovalnih znakov, ki so na tej izvirni zunanji ovojnini – Nasprotovanje imetnika znamke – Umetna delitev trgov med državami članicami – Zdravila za uporabo v humani medicini – Direktiva 2001/83/ES – Člen 47a – Zaščitni elementi – Nadomestitev – Enakovredni elementi – Delegirana uredba (EU) 2016/161 – Člen 3(2) – Pripomoček za zaščito pred poseganjem v zdravilo.#Zadeva C-224/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0331: Judgment of the Court (Second Chamber) of 17 November 2022.#Volotea, SA and easyJet Airline Company Ltd. v European Commission.#Appeal – State aid – Article 107(1) TFEU – European Commission decision on compensation to Sardinian airports for public service obligations – Existence of unlawful State aid incompatible with the internal market, granted by the Italian Republic to airlines through airport operators – Concept of ‘State aid’ – Proof of the existence of an advantage – Determination of the amount – Market economy operator principle – Applicability and application – Test of the private acquirer of goods or services – Conditions – Burden of proof.#Joined Cases C-331/20 P and C-343/20 P.
Več o... »