Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62021CJ0168: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 14. julija 2022.#KL.#Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Okvirni sklep 2002/584/PNZ – Člen 2(4) – Pogoj dvojne kaznivosti dejanja – Člen 4, točka 1 – Razlog za fakultativno neizvršitev evropskega naloga za prijetje – Preverjanje, ki ga opravi izvršitveni pravosodni organ – Dejanja, ki po pravu izvršitvene države članice deloma pomenijo kaznivo dejanje – Člen 49(3) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Načelo sorazmernosti kaznivih dejanj in kazni.#Zadeva C-168/21.
Več o... »
CELEX:62021CJ0294: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 1. avgusta 2022.#État luxembourgeois et Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA proti Navitours SARL.#Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Šesta direktiva 77/388/EGS – Člen 2(1) – Področje uporabe – Obdavčljive transakcije – Člen 9(2)(b) – Kraj opravljanja prevoznih storitev – Turistični izleti po reki Mozeli – Reka s statusom kondominija.#Zadeva C-294/21.
Več o... »
CELEX:62022CO0195:           Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 septembre 2022.#Plataforma de Trabajador@s Temporales del Ayuntamiento de Zaragoza (PTTAZ) contre Commission européenne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Mesures de transposition de la directive au droit national – Plainte auprès de la Commission européenne visant à faire constater la violation du droit de l’Union par le Royaume de l’Espagne – Absence d’engagement d’une procédure en manquement – Recours en carence.#Affaire C-195/22 P.
This document does not exist in English.
Več o... »
UPRS Sodba II U 381/2019-21
Iz podatkov upravnega spisa in iz tožbe ne izhaja, da bi tožnica uveljavljala razloge za ustavitev izvršbe oziroma, da bi zatrjevala, da je karkoli iz naslova dolgovanega zneska plačala oziroma da je terjatev, ki se izterjuje, ugasnila na drug način, da je predlagatelj izvršbe umaknil zahtevo za izvršbo, ali da bi bil izvršilni naslov pravnomočno odpravljen, spremenjen ali razveljavljen ali da bi bilo razveljavljeno potrdilo o izvršljivosti. Pravica do davčne izvršbe pa v trenutku izdaje izpodbijanega sklepa, tudi ni zastarala. Zato je odločitev tožene stranke, ki je predlog tožeče stranke za ustavitev izvršbe zavrnila, materialnopravno pravilna in zakonita.
Več o... »
UPRS Sodba I U 1811/2019-13
Prepustitev kmetijskih zemljišč v obdelovanje drugemu brez pravnega naslova, ki bi bil podlaga tudi za vknjižbo v zemljiški knjigi in zemljiškem katastru (kot npr. zakupno razmerje – prvi odstavek 28. člena ZKZ), glede na pozitivno pravno ureditev po mnenju sodišča sama po sebi ne more voditi do zaključka, da je lastnik prepustil uporabo kmetijskih zemljišč drugemu brez obveznosti, da za ta zemljišča sam plačuje davke in druge javne dajatve. Namreč, dohodek iz osnovne kmetijske dejavnosti se v primeru prenosa uporabe le tedaj ne pripiše lastniku kmetijskih zemljišč, pač pa drugi osebi, ki ima pravico uporabljati kmetijska zemljišča, če ta oseba pri davčnem organu poda vlogo za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih zemljišč.
Več o... »