Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62020CJ0483: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 22 February 2022.#XXXX v Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.#Request for a preliminary ruling from the Conseil d’État.#Reference for a preliminary ruling – Common policy on asylum – Common procedures for granting and withdrawing international protection – Directive 2013/32/EU – Article 33(2)(a) – Inadmissibility of an application for international protection lodged in a Member State by a third-country national who has obtained refugee status in another Member State, where the minor child of that third-country national, who is a beneficiary of subsidiary protection status, resides in the first Member State – Charter of Fundamental Rights of the European Union – Article 7 – Right to respect for family life – Article 24 – Best interests of the child – No infringement of Articles 7 and 24 of the Charter of Fundamental Rights due to the inadmissibility of the application for international protection – Directive 2011/95/EU – Article 23(2) – Obligation on the Member States to ensure the family unity of beneficiaries of international protection is maintained.#Case C-483/20.
Več o... »
CELEX:62021CJ0430: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 22 February 2022.#Proceedings brought by RS.#Request for a preliminary ruling from the Curtea de Apel Craiova.#Reference for a preliminary ruling – Rule of law – Independence of the judiciary – Second subparagraph of Article 19(1) TEU – Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Primacy of EU law – Lack of jurisdiction of a national court to examine the conformity with EU law of national legislation found to be constitutional by the constitutional court of the Member State concerned – Disciplinary proceedings.#Case C-430/21.
Več o... »
CELEX:62021CJ0562: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 22 February 2022.#X and Y v Openbaar Ministerie.#Requests for a preliminary ruling from the Rechtbank Amsterdam.#Reference for a preliminary ruling – Urgent preliminary ruling procedure – Judicial cooperation in criminal matters – European arrest warrant – Framework Decision 2002/584/JHA – Article 1(3) – Surrender procedures between Member States – Conditions for execution – Charter of Fundamental Rights of the European Union – Second paragraph of Article 47 – Fundamental right to a fair trial before an independent and impartial tribunal previously established by law – Systemic or generalised deficiencies – Two-step examination – Criteria for application – Obligation of the executing judicial authority to determine, specifically and precisely, whether there are substantial grounds for believing that the person in respect of whom a European arrest warrant has been issued, if surrendered, runs a real risk of breach of his or her fundamental right to a fair trial before an independent and impartial tribunal previously established by law.#Joined Cases C-562/21 PPU and C-563/21 PPU.
Več o... »
CELEX:62020CJ0160: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 22 February 2022.#Stichting Rookpreventie Jeugd and Others v Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.#Request for a preliminary ruling from the Rechtbank Rotterdam.#Reference for a preliminary ruling – Directive 2014/40/EU – Manufacture, presentation and sale of tobacco products – Products not complying with the maximum emission levels – Prohibition on placing on the market – Measurement method – Filter cigarettes with small ventilation holes – Measurement of the emissions on the basis of ISO standards – Standards not published in the Official Journal of the European Union – Compliance with the publication requirements laid down in Article 297(1) TFEU read in the light of the principle of legal certainty – Compliance with the principle of transparency.#Case C-160/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0300: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 22 February 2022.#Bund Naturschutz in Bayern e.V. v Landkreis Rosenheim.#Request for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht.#Reference for a preliminary ruling – Environment – Directive 2001/42/EC – Assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment – Article 2(a) – Concept of ‘plans and programmes’ – Article 3(2)(a) – Measures prepared for certain sectors and setting a framework for future development consent of projects listed in Annexes I and II to Directive 2011/92/EU – Article 3(4) – Measures setting a framework for future development consent of projects – Landscape conservation regulation adopted by a local authority.#Case C-300/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0483: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 22. februarja 2022.#XXXX proti Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložil Conseil d’État (Belgija).#Predhodno odločanje – Skupna politika na področju azila – Skupni postopki za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite – Direktiva 2013/32/EU – Člen 33(2)(a) – Nedopustnost prošnje za mednarodno zaščito, ki jo je v državi članici vložil državljan tretje države, ki je pridobil status begunca v drugi državi članici, medtem ko mladoletni otrok tega državljana, ki je upravičen do subsidiarne zaščite, prebiva v prvi državi članici – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 7 – Pravica do spoštovanja družinskega življenja – Člen 24 – Interes otroka – Neobstoj kršitve členov 7 in 24 Listine o temeljnih pravicah zaradi nedopustnosti prošnje za mednarodno zaščito – Direktiva 2011/95/EU – Člen 23(2) – Obveznost držav članic, da zagotovijo ohranitev enotnosti družine upravičencev do mednarodne zaščite.#Zadeva C-483/20.
Več o... »
CELEX:62021CJ0430: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 22. februarja 2022.#Postopek na predlog RS.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Craiova.#Predhodno odločanje – Pravna država – Neodvisnost sodstva – Člen 19(1), drugi pododstavek, PEU – Člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Primarnost prava Unije – Neobstoj pooblastila nacionalnega sodišča za preizkus skladnosti nacionalne zakonodaje, v zvezi s katero je ustavno sodišče zadevne države članice presodilo, da je v skladu z ustavo, s pravom Unije – Disciplinski postopek.#Zadeva C-430/21.
Več o... »
CELEX:62020CJ0160: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 22. februarja 2022.#Stichting Rookpreventie Jeugd in drugi proti Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Rotterdam.#Predhodno odločanje – Direktiva 2014/40/EU – Izdelava, predstavitev in prodaja tobačnih izdelkov – Izdelki, ki ne upoštevajo najvišjih vrednosti emisij – Prepoved dajanja na trg – Merilna metoda – Cigarete s filtrom, ki ima ventilacijske mikro luknjice – Merjenje emisij na podlagi standardov ISO – Standardi, ki niso bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije – Skladnost z zahtevami po objavi, določenimi v členu 297(1) PDEU v povezavi z načelom pravne varnosti – Skladnost z načelom preglednosti.#Zadeva C-160/20.
Več o... »