Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62020CJ0055: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 13. januarja 2022.#Minister Sprawiedliwości proti Prokurator Krajowy – Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego in Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie.#Predhodno odločanje – Dopustnost – Člen 267 PDEU – Pojem ‚nacionalno sodišče‘ – Disciplinsko sodišče odvetniške zbornice – Disciplinska preiskava, uvedena zoper odvetnika – Sklep disciplinskega tožilca o ugotovitvi neobstoja disciplinske kršitve in o ustavitvi preiskave – Pritožba ministra za pravosodje pri disciplinskem sodišču odvetniške zbornice – Direktiva 2006/123/ES – Storitve na notranjem trgu – Člen 4, točka 6, in člen 10(6) – Sistem dovoljenj – Preklic dovoljenja – Člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Neuporaba.#Zadeva C-55/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0261: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 18 January 2022.#Thelen Technopark Berlin GmbH v MN.#Request for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof.#Reference for a preliminary ruling – Freedom to provide services – Article 49 TFEU – Directive 2006/123/EC – Article 15 – Architects’ and engineers’ fees – Fixed minimum tariffs – Direct effect – Judgment establishing a failure to fulfil obligations delivered during proceedings before a national court or tribunal.#Case C-261/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0110: Judgment of the Court (Second Chamber) of 13 January 2022.#Regione Puglia v Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare and Others.#Request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato.#Reference for a preliminary ruling – Energy – Directive 94/22/EC – Conditions for granting and using authorisations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons – Authorisation for the prospection of hydrocarbons in a specific geographical area for a specified period – Contiguous areas – Grant of several authorisations to the same operator – Directive 2011/92/EU – Article 4(2) and (3) – Environmental impact assessment.#Case C-110/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0261: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 18. januarja 2022.#Thelen Technopark Berlin GmbH proti MN.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof.#Predhodno odločanje – Svoboda opravljanja storitev – Člen 49 PDEU – Direktiva 2006/123/ES – Člen 15 – Honorarji za arhitekte in inženirje – Določene najnižje tarife – Neposredni učinek – Sodba o neizpolnitvi obveznosti, izdana med postopkom pred nacionalnim sodiščem.#Zadeva C-261/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0110: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 13. januarja 2022.#Regione Puglia proti Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in drugim.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložil Consiglio di Stato.#Predhodno odločanje – Energetika – Direktiva 94/22/ES – Pogoji za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov – Dovoljenje za iskanje ogljikovodikov na določenem geografskem območju za določeno obdobje – Sosednja območja – Izdaja več dovoljenj istemu gospodarskemu subjektu – Direktiva 2011/92/EU – Člen 4(2) in (3) – Presoja vplivov na okolje.#Zadeva C-110/20.
Več o... »
CELEX:62019TJ0610:           Urteil des Gerichts (Siebte erweiterte Kammer) vom 19. Januar 2022.#Deutsche Telekom AG gegen Europäische Kommission.#Nichtigkeits- und Schadensersatzklage – Wettbewerb – Missbrauch einer beherrschenden Stellung – Slowakischer Markt für Breitbandtelekommunikationsdienste – Beschluss, mit dem eine Zuwiderhandlung gegen Art. 102 AEUV und Art. 54 des EWR-Abkommens festgestellt wird – Urteil, mit dem der Beschluss teilweise für nichtig erklärt und die verhängte Geldbuße herabgesetzt wird – Weigerung der Kommission, Verzugszinsen zu zahlen – Art. 266 AEUV – Art. 90 Abs. 4 Buchst. a der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1268/2012 – Hinreichend qualifizierter Verstoß gegen eine Rechtsnorm, die dem Einzelnen Rechte verleiht – Vorenthaltung der Nutzung des rechtsgrundlos gezahlten Betrags der Geldbuße – Entgangener Gewinn – Verzugszinsen – Satz – Schaden.#Rechtssache T-610/19.
This document does not exist in English.
Več o... »
sodba I U 1077/2009
Pravna podlaga za naložitev plačila trošarine je v 17. členu ZTro. Navedene določbe zavezujejo prav vsakogar, ki ima kakorkoli povezavo s trošarinskimi izdelki. Plačnik trošarine je tudi oseba, ki kupi trošarinske izdelke v smislu 16. člena ZTro. Solidarna odgovornost iz 4. odstavka 17. člena ZTro, po katerem je v primeru, če je v skladu s tem členom več oseb odgovornih za plačilo trošarine, odgovarjajo za plačilo trošarine solidarno.
Več o... »
sodba I U 1365/2009
Režim odloga plačila trošarine je ureditev, ki se nanaša na proizvodnjo, skladiščenje in prejemanje ali odpremljanje trošarinskih izdelkov, na podlagi katere je obveznost za plačilo trošarine odložena. Pravna podlaga za naložitev plačila trošarine je v 17. členu ZTro. Navedene določbe zavezujejo prav vsakogar, ki ima kakršnokoli povezavo s trošarinskimi izdelki. Plačnik trošarine je tudi oseba, ki kupi trošarinske izdelke v smislu 16. člena ZTro. Solidarna odgovornost iz 4. odstavka 17. člena ZTro, po katerem je v primeru, če je v skladu s tem členom več oseb odgovornih za plačilo trošarine, odgovarjajo za plačilo trošarine solidarno.
Več o... »
CELEX:62020CJ0514: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 13 January 2022.#DS v Koch Personaldienstleistungen GmbH.#Request for a preliminary ruling from the Bundesarbeitsgericht.#Reference for a preliminary ruling – Social policy – Charter of Fundamental Rights of the European Union – Article 31(2) – Directive 2003/88/EC – Organisation of working time – Article 7 – Annual leave – Working time – Overtime – Calculation of working time on a monthly basis – No overtime pay when taking annual leave.#Case C-514/20.
Več o... »