Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62020CJ0724: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 13. januarja 2022.#Paget Approbois SAS proti Depeyre entreprises SARL in Alpha Insurance A/S.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation.#Predhodno odločanje – Svoboda ustanavljanja – Svoboda opravljanja storitev – Dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja – Direktiva 2009/138/ES – Prenehanje zavarovalnic – Člen 292 – Učinki postopkov prenehanja na pravdne postopke v teku – Izjema od uporabe lex concursus – Lex processus.#Zadeva C-724/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0514: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 13. januarja 2022.#DS proti Koch Personaldienstleistungen GmbH.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgericht.#Predhodno odločanje – Socialna politika – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 31(2) – Direktiva 2003/88/ES – Organizacija delovnega časa – Člen 7 – Letni dopust – Delovni čas – Nadure – Izračun delovnega časa na mesečni ravni – Neobstoj dodatka za nadure v primeru koriščenja dopusta.#Zadeva C-514/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0513: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 13 January 2022.#Autoridade Tributária e Aduaneira v Termas Sulfurosas de Alcafache SA.#Request for a preliminary ruling from the Supremo Tribunal Administrativo.#Reference for a preliminary ruling – Common system of value added tax (VAT) – Directive 2006/112/EC – Article 132(1)(b) – Exemptions for certain activities in the public interest – Exemption of hospital and medical care – Closely related activities – Thermal treatment – Amount charged for compiling an individual file including the user’s clinical history.#Case C-513/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0513: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 13. januarja 2022.#Autoridade Tributária e Aduaneira proti Termas Sulfurosas de Alcafache SA.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo.#Predhodno odločanje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 132(1)(b) – Oprostitve za določene dejavnosti, ki so v javnem interesu – Oprostitev za bolnišnično in zdravstveno oskrbo – Tesno povezane dejavnosti – Zdraviliško zdravljenje – Znesek, prejet iz naslova priprave posamezne kartoteke, ki vključuje anamnezo.#Zadeva C-513/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0363: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 13. januarja 2022.#Marcas MC Szolgáltató Zrt. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Törvényszék.#Predhodno odločanje – Podjetja – Davek od dohodkov pravnih oseb – Davčni nadzor – Področje uporabe prava Unije – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 51(1) – Izvajanje prava Unije – Neobstoj – Četrta direktiva 78/660/EGS – Letni računovodski izkazi posameznih vrst družb – Knjiženje prihodkov iz pravic intelektualne lastnine – Člen 2(3) – Načelo prikazovanja resnične in poštene slike – Člen 31 – Postavke, prikazane v letnih računovodskih izkazih – Spoštovanje računovodskih načel.#Zadeva C-363/20.
Več o... »
CELEX:62019CJ0377: Judgment of the Court (Second Chamber) of 13 January 2022.#Benedetti Pietro e Angelo S.S. and Others v Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).#Request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato.#Reference for a preliminary ruling – Milk and milk products sector – Quotas – Additional levy – Regulation (EC) No 1788/2003 – Deliveries exceeding the producer’s available reference quantity – Collection of the contribution to the excess levy by the purchaser – Refund of levies overpaid – Regulation (EC) No 595/2004 – Article 16 – Criteria for redistributing the excess levy.#Case C-377/19.
Več o... »