Seminar ZDSS:  Davčni inšpekcijski nadzor in sodno varstvo v Sloveniji in Avstriji (s primeri iz prakse)

sreda, 21. september 2022 | 9:00 – 14:30 | Ljubljana, Tehnološki park (dvorana B23)

O seminarju ZDSS

Tematika letošnjega septembrskega seminarja ZDSS je Davčni inšpekcijski nadzor in sodno varstvo v Sloveniji in Avstriji (s primeri iz prakse).

Častni član ZDSS iz avstrijske finančne uprave, dr. Marian Wakounig, nam bo predstavil ureditev na tem področju v sosednji Avstriji ter podal institute, ki so razvijajo v smeri večje pravne varnosti davčnih zavezancev. 

Za primerjavo nam bo odvetnica in članica ZDSS, Tamara Kek, predstavila davčni sistem v Sloveniji,  s poudarkom na primerljivosti in različnosti z avstrijskim davčnim sistemom na področju davčnega nadzora in sodnega varstva. 

Predavanje nam bo lahko iztočnica za diskusijo, kako se na področju davčnega postopka in zagotavljanja sodnega varstva približati sosednjim razvitim državam ter zgraditi moderen in učinkovit davčni sistem, ki bo v ospredje postavil zadostno pravno varnost davčnih zavezancev.

 Vabljeni!

Do začetka seminarja ZDSS:

Dni
Ur
Minut
Sekund

Program seminarja ZDSS

I. del seminarja (9:00 – 11:30)

 1. Primerjalni prikaz obdavčitve s posameznimi vrstami davkov (DDPO, DDV, dohodnina, prispevki za socialno varnost, socialna kapica, …)

 2. Pravni okvir delovanja davčnih organov

 3. Načela splošnega upravnega in davčnega postopka s stališči sodne prakse

4. Pravice in dolžnosti davčnih zavezancev s stališči sodne prakse

 5. Področja nadzora finančne uprave in izbira nadzora

Vrste davčnega nadzora:

 • davčni nadzor davčnih obračunov,
 • davčni nadzor posameznega področja poslovanja,
 • davčni inšpekcijski nadzor,
 • finančna preiskava.

Davčni inšpekcijski postopek:

 • namen,
 • začetek,
 • časovno obdobje, obseg in razširitev nadzora,
 • potek nadzora in izvajanje dokazov,
 • sestava zapisnika, pripombe na zapisnik, izdaja dodatnega zapisnika,
 • navajanje novih dejstev in dokazov,
 • izdaja in vsebina odmerne odločbe,
 • pritožba zoper odmerno odločbo in nesuspenzivnost pritožbe,
 • ureditev odloga in zadržanja davčne izvršbe.

 Vrste dokaznih sredstev v postopku nadzora in njihova dejanska dokazna vrednost s stališči sodne prakse.

II. del seminarja (12:00 – 14:30)

 1. Sodni nadzor nad odločbami davčnih organov:

 • pravni viri,
 • stvarna in krajevna pristojnost sodišč ter sestava sodišč,
 • stranke upravnega spora, stranski udeleženci,
 • procesne predpostavke in rok za vložitev tožbe v upravnem sporu,
 • molk upravnega organa II. stopnje in tožba zaradi molka organa,
 • začasno zadržanje izvršitve upravnega akta,
 • predhodno vprašanje,
 • izvedba glavne obravnave in stališča sodne prakse,
 • izdaja in vsebina sodbe,
 • vrste odločitev Upravnega sodišča,
 • pravna sredstva zoper sodbo, izdano v upravnem sporu (pritožba, predlog za dopustitev revizije, revizija).

 

 2. Varstvo pravic davčnih zavezancev v postopku pred Ustavnim sodiščem:

 • procesne predpostavke za vložitev ustavne pritožbe in pobude za presojo ustavnosti davčnega predpisa,
 • najpogosteje kršene človekove pravice davčnih zavezancev v postopku davčnega nadzora.

 

 3. Izredna pravna sredstva po ZDavP-2:

 • odprava in razveljavitev oziroma sprememba odločbe po nadzorstveni pravici,
 • posebni primeri odprave, razveljavitve ali spremembe odločbe,
 • obnova postopka (po uradni dolžnosti, na predlog stranke),
 • vrnitev v prejšnje stanje.

Predavatelji seminarja ZDSS

dr. Marian Wakounig, častni član ZDSS, Avstrijska finančna uprava

Pravnik, vodilni sodelavec v avstrijski finančni upravi. Trenutno je vodja davčne uprave na vzhodnem delu Avstrije. Od leta 2004 do konec leta 2020 je bil regionalni menedžer avstrijskega ministrstva za finance, poprej pa vodja enega največjih inšpekcijskih oddelkov avstrijske davčne uprave na Dunaju. V vseh teh funkcijah je bil tesno vključen v procese reforme, saj je sodeloval pri vseh reformah avstrijske finančne uprave v zadnjih dvajsetih letih, prav tako pa je bil član različnih evropskih ekspertnih skupin za reorganizacijo tujih davčnih uprav. Wakounig je predstojnik izpitnih komisij na avstrijskem ministrstvu za finance ter na zbornici za davčne svetovalce in gospodarske revizorje. Wakounig je pravzaprav od vsega začetka ozko povezan z razvojem slovenskega davčnega sistema; bil je tudi član prvega slovenskega fiskalnega sveta in kot vodja skupine je bil tudi član sveta za nadgradnjo trenutnega slovenskega davčnega sistema.

Tamara Kek, Odvetniška pisarna Tamara Kek in partnerji d.o.o., članica ZDSS

Odvetnica iz Ljubljane ima dolgoletne izkušnje na področju davčnega, delovnega, ustavnega, gospodarskega in upravnega prava. Pred pričetkom opravljanja samostojnega odvetniškega poklica je svoje znanje na navedenih pravnih področjih med drugim pridobivala v Uradu Varuha človekovih pravic, na takratnem Generalnem davčnem uradu Slovenije, na Ministrstvu za finance Republike Slovenije, pri Informacijskem pooblaščencu in na Ustavnem sodišču Republike Slovenije. Med prednostna področja njenega delovanja sodijo ustavno pravo, davčno – finančno pravo, delovno pravo, gospodarsko pravo in upravno pravo. Je tudi avtorica strokovnih člankov s področja ustavnega prava, davčnega prava in delovnega prava. Prav tako se kot predavateljica udeležuje strokovnih srečanj s teh področij.

Kotizacija

Kotizacija za seminar ZDSS vključuje:

 • program s strokovno vsebino,
 • gradivo predavanj v e-obliki (PDF datoteka za print),
 • pogostitev med odmorom.

Prijava je možna preko spletne prijavnice

Zadnji rok za prijavo je 19. 9. 2022.

Navedene cene so v EUR. ZA PLAČILO nakažite bruto vrednost z DDV.

Plačilo kotizacije:

Kotizacijo nakažite najkasneje do 20. 9. 2022 na račun: ZDSS, Tržaška 207, Ljubljana.

TRR: 03100-1002185864, SKB d.d., sklic: 00-2109.

Račun prejmete po izvedenem seminarju.

Možnost odjave:

Odjave, pri katerih vrnemo celotno kotizacijo, upoštevamo do 16. 9. 2022, kasneje le iz utemeljenih zdravstvenih razlogov. Odjava mora biti poslana v pisni obliki na naslov: info@davki.org. Za odjave po 16. 9. 2022 obračunamo administrativne stroške v višini 25% kotizacije. V primeru, da odjava ni bila pisno poslana, vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti. 

Medijski sponzor