Blog o davkihCategory: TAX FORUM - zaprti del za člane ZDSSVložena pobuda za spremembo obravnave oseb, ki izvajajo dejavnost v tujini
Derganc ggftax Staff asked 2 years ago

Skladno z določili 14. člena Uredbe o upravnem poslovanju, vlagamo predlog oz. pripombo v zvezi z aktivnostjo davčnega organa v primerih, ko in če:

  1. Fizična oseba (oseba A) izvaja dejavnost v drugi državi (npr. Avstrija), v nadaljevanju dejavnost izven Slovenije in vlaga napoved dohodkov iz navedenega naslova kot rezident FIZIČNA OSEBA v Sloveniji,
  2. Davčni organ od osebe A zahteva registracijo v davčni register po obrazcu DR03 ter posledično napoved akontacije dohodnine iz dejavnosti ter napovedi dohodkov iz dejavnosti ter
  3. Izpolnjevanje vseh obveznosti po davčni zakonodaji, kot da bi izvajal dejavnost po slovenski zakonodaji (poslovanje preko E-davkov, vlaganje napovedi dohodkov iz dejavnosti ipd.).

Organi se v pisanjih (npr. sklep), kjer stranke v podobnih primerih pozivajo k izvajanju davčnih postopkov, opisanih zgoraj, sklicujejo na brošuro »Opredelitev dohodkov, doseženih v tujini oziroma z virom v tujini, za potrebe obdavčenja v Sloveniji«

Navedena brošura dejansko napotuje osebe, ki opravljajo dejavnost v tujini (sobodajalci v tujini, oseba A iz tega primera ipd.), da:

  1. izvedejo registracijo po ZFU (DR03),
  2. priglasijo način ugotavljanja dohodkov iz dejavnosti (dejanski odhodki ali normirani),
  3. napovejo akontacijo dohodkov iz dejavnosti (DDD-DDD) in
  4. izvajajo vse obveznosti, kot da bi izvajali dejavnost na območju R Slovenije (zavezanost poslovati preko E-davkov, oddajati napoved dohodkov iz dejavnosti do 31.3. za preteklo leto itd.).

Davčni organi v pravnih poukih navajajo tudi določbe, ki grozijo s kaznovanjem za prekrške (navaja kaznovanje stranke, kot da bi izvajala dejavnost pri nas, čeprav stranka v Sloveniji ne izvaja nobene dejavnosti v Republiki Sloveniji po slovenski zakonodaji itd.).
Glede na to, da brošura zmotno navaja določila 52. člena ZFU in na tej podlagi zahteva vpis fizičnih oseb z dejavnostjo v tujini v obrazec DR03, čeprav za to ni nobene pravne podlage, predlagamo, da organ nemudoma vse postopke v teku prekine ter izda nova navodila, ki bodo ustavno-pravno pravilna.

Organ seveda mora izdati odločbo za akontacijo dohodkov iz tujine, toda ne na podlagi obrazca DDD-DDD, ki velja za slovenske osebe, ki izvajajo dejavnost! Ko in če bo organ izvedel analize vseh podobnih primerov, bo lahko ugotovil, da stranka A ne more izpolniti obrazca že v prvem polju, kjer so navedeni »prihodki, po računovodskih predpisih« (računovodskimi standardi v Republiki Sloveniji). S tem je dokazana zmota v brošuri in posledično je dokazana kršitev pravil davčnega postopka s strani davčnega organa.
Stranka A namreč izkazuje prihodke in odhodke izključno po računovodskih standardih, ki veljajo v Avstriji in seveda ni dolžna voditi poslovnih knjig tudi po slovenski zakonodaji.
Menimo tudi, da mora organ predlagati dopolnitev zakonodaje za podobne primere, saj zakon premerov z enako vsebino iz te zadeve, enostavno ne obravnava.
Katera vprašanja davčni postopek, Zdoh-2 ali zakon o finančni službi ne rešujejo?

Kaj predstavlja obdavčljivi dohodek v Sloveniji za osebo A (po naši oceni je to dobiček, ugotovljen po tuji zakonodaji)? Ali mora oseba A dejansko voditi poslovne knjige po avstrijski in slovenski zakonodaji (po našem mnenju samo po avstrijski)? Ali je ravnanje organa skladno z določili Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (po našem mnenju ni, saj gre za dvojno obdavčitev ISTEGA VIRA)?
Davčni organ prosimo, da pobudo obravnava, sprejme ustrezne spremembe navodil ter o tem seznani pobudnika, za kar se že vnaprej zahvaljujemo.