Blog o davkihCategory: TAX FORUM - zaprti del za člane ZDSSODBITEK DDV OD NABAV OS PRED IDENTIFIKACIJO ZA DDV
FINIZZIV Staff asked 1 year ago

Spoštovani kolegi,
Z decembrom 2021 je s.p. postal DDV zavezanec. V registru osnovnih sredstev ima več osnovnih sredstev, nabavljenih od 2017-2021 torej pred identifikacijo za DDV. Zanima me ali v praksi uveljavljate odbitek DDV skladno z mnenjem FURSa »Prekluzivni rok pri uveljavljanju odbitka DDV« in poračunavate DDV sorazmerno letno do konca 5- letnega obdobja vsakega osnovnega sredstva ali ob prvem obračunu DDV-ja uveljavljate odbitek DDV od identifikacije za DDV do konca 5-letnega obdobja?
Zveza RFR sicer v svojih mnenjih poudarja da naj se popravek DDVja v luči zgoraj omenjenega mnenja FURSa sploh ne bi uporabljal….
 
Hvala
Matej

1 Answers
Derganc ggftax Staff answered 1 year ago

ODBITEK DDV – ko se spremenijo pogoji, merodajni za obdavčenje oz. če se gre za primere iz 2 odstavka 68. člena ZDDV-1(68.člen ZDDDV-1)
V primeru, ko in če zavezanec za DDV,  ki je oproščen plačila DDV-ja, preide v sistem, ko mora začeti plačevati DDV (primer iz vprašanja), uporabi za t..i. VDDV od nabav iz časa, ko je izvajal oproščeno dejavnost (t.i. “mali DDV zavezanec”), veljajo naslednja pravila:

  1. vstopni DDV v povezavi z OSNOVNIMI SREDSTVI lahko uveljavlja po identifikaciji za DDV, tudi za obdobja pred identifikacijo, skladno z določilom 1.  in 4. odstavka 110. člena in 111. členom Pravilnik o izvajanju ZDDV-1 (5 oz. 20 let od meseca uveljavljanja VDDV).
  2. vstopni DDV od drugih nakupov, lahko uveljavlja 100% v primeru, če je prejel račun z vsemi podatki prejel in se “po pomoti” ni identificiral za DDV pravočasno (Glej odgovor FURS “Odbitek DDV pred obvezno identifikacijo za namene DDV ter primeri, ko se davčni zavezanec po pomoti ne identificira za namene DDV”). Seveda pa je potrebno paziti, da balgo iz navedenega računa tudi prodate z DDV-jem..

ZAKAJ je zgornja logika skladna s temejnimi načeli ZDDV-1?
DDV je nevtralen (ne morete koristiti ugodnosti sistema na “nepošten način”) samo v primeru, če za osnovna sredstva zagotovimo neodbitek DDV-ja in neobračun DDV-ja v času, ko podteje ni zavezanec za DDV in če zagotovimo, da se od blaga, kjer je potrebno plačati IDDV, sorazmerni DDV tudi odbije (DDV se tako plačuje samo od potrošnje oz. od dodane vrednosti…..).
Drugače povedano, če je mali zavezanec koristil osnovno sredstvo že 5 let in to sredstvo ni “proizvajalo” izstopnega DDV-ja, potem je popolnoma logično, da se vstopni DDV v trenutku identifikacije za DDV. ne more odbijati. 
PREKLUZIVNI ROK (2. odstavek 67. člena ZDDV-1) se v primeru prehoda zavezanca iz t.i. oproščenega malega zavezanca za DDV v sistem, ko se identificira za DDV, ne uporablja. Navedena določba velja za vse primere, razen za tiste primere, ko zakon določi posebna pravila (npr. prehod v sistem DDV).
Še zadnje. Osebno ocenjujem, da je določba 2. odstavka 67. člena vprašljiva z vidika Ustave RS in sodne prakse sodišča EU, ki je že povedalo, da je omejite odbitka DDV-ja dopustna, toda samo iz razlogov preprečevanja goljufij oz. nepravilnih praks. Osebno sem prepričan, da bi moral biti rok za odbitek najmanj 5 let po datumu nastanka pravice, saj enako velja tudi za obveznost za izstopni DDV. Upam, da bo US čim prej razsojalo tudi o navedenem vprašanju.
 
 
 
110. člen (Sprememba dejavnikov, ki so bili uporabljeni pri določitvi zneska za odbitek DDV) – PZDDV
(1) S spremembo dejavnikov, ki so bili uporabljeni pri določitvi zneska za odbitek DDV v skladu z drugim odstavkom 68. člena ZDDV-1, je mišljena sprememba pogojev, ki so bili odločilni za odbitek DDV na začetku uporabe osnovnega sredstva, naknadna sprememba teh pogojev pa privede do večjega ali manjšega odbitka DDV glede na začetno stanje. Za spremembo pogojev, ki so bili odločilni pri določitvi zneska odbitka DDV, se ne štejejo spremembe, nastale zaradi sprememb predpisov.
(2) Za osnovna sredstva po prvem odstavku tega člena se štejejo opredmetena osnovna sredstva in nepremičnine, ki se po računovodskih predpisih uvrščajo med osnovna sredstva.
(3) Za osnovna sredstva po prvem odstavku tega člena se štejejo tudi nepremičnine, ki se po računovodskih predpisih ne uvrščajo med osnovna sredstva, vendar jih davčni zavezanec uporablja za opravljanje dejavnosti.
(4) Če je v obdobju 5 let od začetka uporabe osnovnega sredstva, davčni zavezanec prešel iz obdavčene na oproščeno dejavnost in obratno, se za obdobje po spremembi popravi odbitek DDV v skladu z 69. členom ZDDV-1. Pri nepremičninah se namesto obdobja 5 let upošteva obdobje 20 let.
(5) Davčni zavezanec, ki mu preneha identifikacija za namene DDV zaradi prehoda na posebno ureditev za male davčne zavezance, mora za obdobje po spremembi popraviti odbitek DDV od osnovnih sredstev, za katera obdobje popravka še ni poteklo, in sicer tako da se popravek odbitka DDV izvede le enkrat za celotno preostalo obdobje popravka.
(6) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka, ki se ponovno identificira za namene DDV, lahko popravi odbitek DDV od osnovnih sredstev, za katera obdobje popravka še ni poteklo, in sicer v skladu z 69. členom ZDDV-1.
111. člen (Ugotavljanje zneska popravka po 69. členu ZDDV-1) – PZDDV
(1) V skladu z drugim in tretjim odstavkom 69. člena ZDDV-1 se šteje, da je obdobje popravka začelo teči na dan, ko je zavezanec v svojem knjigovodstvu ugotovil znesek pravice do odbitka vstopnega davka oziroma ugotovil, da te pravice nima.
(2) Posamezno leto obdobja popravka teče 12 mesecev od dneva, določenega v skladu s prejšnjim odstavkom.
(3) V letu, v katerem je prišlo do spremembe pogojev, se popravek odbitka DDV ugotovi v davčnem obračunu za tisto davčno obdobje, v katerem je prišlo do spremembe pogojev, in sicer v znesku, ki je sorazmeren številu dni do konca tega dvanajstmesečnega obdobja popravka.
(4) Davčni zavezanec ugotovi znesek odbitka, ki ga mora popraviti tako, da najprej ugotovi, kolikšen znesek DDV, ki je bil ob nabavi priznan kot odbitek DDV, oziroma kolikšen znesek DDV, ki ob nabavi ni bil priznan kot odbitek DDV, je sorazmeren enemu dnevu. Ta znesek ugotovi na naslednji način:
znesek DDV, ki je bil ob nabavi priznan (oziroma ki ni bil priznan) kot odbitek DDV
—————————————————————
(5 let ali 20 let) x 365 dni
(5) Davčni zavezanec ugotovi znesek popravka v skladu s tretjim odstavkom tega člena tako, da znesek, ki ga ugotovi v skladu s prejšnjim odstavkom, zaokroži na dve decimalki in pomnoži s številom dni, ki so preostali od dneva spremembe pogojev do zadnjega dne tega leta obdobja popravka.
(6) Davčni zavezanec, ki določa odbitek DDV na podlagi odbitnega deleža, kot znesek odbitka DDV iz četrtega odstavka tega člena upošteva znesek odbitka, ki ga izračuna po končnem odbitnem deležu za preteklo leto.
(7) V letih, ki sledijo letu, v katerem je prišlo do zadnje spremembe pogojev za odbitek davka, se popravek odbitka davka opravi v davčnem obračunu za tisto davčno obdobje, v katerem začne teči novo dvanajstmesečno obdobje popravka.